Түүхчилсэн санхүүгийн үр дүн /СТОУС/

Санхүүгийн тайлан

нийт актив
нийт өөрийн хөрөнгө
info-02
харилцах, хадгаламж
info-05
цэвэр ашиг
Санхүүгийн үр дүн /СТОУС/ 2019 2020 2021 2022 2023
Балансын үзүүлэлтүүд (сая.төгрөгөөр)
Нийт актив 6,643,136 7,277,990 7,994,057 8,984,560   11,627,844
Нийт харилцагчийн харилцах, хадгаламж 4,900,642 5,285,675 5,463,543 5,743,298    8,036,634
Бусад эх үүсвэр 993,837 1,236,992 1,748,141 2,180,054   2,253,595
Цэвэр зээл 3,306,694 3,031,346 3,339,175 3,697,633    4,712,109
Нийт өөрийн хөрөнгө 634,505 631,558 658,662 861,906    1,071,091
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд (сая.төгрөгөөр)
Хүүгийн орлого 577,892 570,132 554,778 609,909     840,733
Хүүгийн зардал (366,007) (365,780) (272,819) (224,338)        (363,440)
Цэвэр хүүгийн орлого 211,885 204,353 281,959 385,571     477,292
Цэвэр хүүгийн бус орлого 81,026   82,543 48,579 141,678      (23,542)
Үйл ажиллагааны орлого 292,911 286,895 330,538 527,248     453,750
Үйл ажиллагааны зардал (122,006) (121,015) (137,140) (175,346)        (200,159)
Үйл ажиллагааны ашиг 170,905 165,881 193,398 351,903      253,591
Эрсдэлийн сангийн зардал, үнэ цэнийн бууралт (146,010) (143,392) (140,827) (158,105)      12,444
Татварын өмнөх ашиг 24,895 22,489 52,571 193,798       266,035
Татварын зардал (8,590) (12,095) (26,634) (77,296)       (56,864)
Татварын дараах ашиг 16,305 10,394 25,937 116,502      209,171
Зохистой харьцааны үзүүлэлтүүд* *Монголбанкны журмын дагуу
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >12% 13.5% 14.2% 13.3% 17.6% 15.9%
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >9% (нөөц +4%) 9.0% 13.7% 13.0% 17.6% 15.9%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% 32.6% 40.2% 41.3% 36.3% 38.3%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ