Иргэдийн хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцох боллоо


“Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” хуулийн үйлчлэх хугацаа 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болж, иргэдийн хугацаагүй хадгаламжид 2023 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хүү тооцох боллоо.

Мөн Иргэдийн хугацаагүй хадгаламжийн хүүгийн нөхцөл шинэчлэгдэж байгаа ба энэхүү хүүгийн нөхцөл “Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу нийтэд мэдэгдсэнээс нэг сарын дараа буюу 2023 оны 02-р сарын 01-ний өдрөөс дараах байдлаар өөрчлөгдөхийг мэдэгдэж байна.

Бүтээгдэхүүний нэр Валют Хүү /жилийн/
Хугацаагүй хадгаламж /жилээр хүү олгодог/
MNT
USD
CNY, EUR
AUD, GBP, JPY
4.50%-6.60%
1.00%
0.60%
0.10%
Хугацаагүй хадгаламж /сараар хүү олгодог/ MNT 4.40%-6.40%
Урьдчилсан хүүт хугацаагүй хадгаламж
MNT
USD
3.30%
0.90%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ