Даатгал

Даатгал

Таны хэрэгцээнд тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүн
 • 83

  Гэнэтийн ослын даатгал

  Гэнэтийн ослын даатгал нь гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.

 • Аяллын даатгал

  Голомт банкны Алтан Амекс, Грийн Амекс болон Платинум виза картын эзэмшигч нартаа нэмэлт төлбөргүйгээр Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалыг хамгийн өндөр хамгаалалттайгаар хамруулж байна.

 • Ипотекийн даатгал

  Энэхүү даатгал нь харилцагч гэнэтийн ослын улмаас нас барах, хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны улмаас зээлээ төлөх боломжгүй болох болон харилцагчийн зээлээр авч буй барьцаа хөрөнгө болох орон сууцанд учирсан хохирлыг төлж барагдуулах зорилготой даатгал юм.

 • Тээврийн хэрэгслийн даатгал

  Автомашины зээл авах үед зээлийн барьцаа болох тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэлүүдээс даатгаж, учирсан хохирлоос даатгуулагчийг санхүүгийн хүндрэлгүй даван туулахад туслах зорилготой даатгал юм.

 • Цалингийн зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгал

  Голомт банкнаас цалингийн зээл авсан зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах зэрэг эрсдэлээс хамгаалдаг даатгал.

 • Хөрөнгийн даатгал

  Хөрөнгийн даатгал нь биет хөрөнгө болох барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, болон бараа материал зэрэг хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.

 • Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

  Даатгуулагчийн ашиглаж буй тусгай зориулалтын болон хүнд даацын машин, механизмд хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн сэргээх болон засварлах зардлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ