Голомт банкны дотоод аудитын үйл ажиллагаа дэлхийн стандартад бүрэн нийцлээ


Голомт банкны дотоод аудитын үйл ажиллагаа дэлхийн стандартад бүрэн нийцлээ

“Дэлхийн жишиг Монголын банк” уриан дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг Голомт банк нь Монголын банк санхүү болон Дотоод аудитын салбарт онцлон тэмдэглэхүйц томоохон амжилтыг гаргаад байна.

Тус банкны Дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь 2018 онд гадаадын банканд зөвлөх үйлчилгээг үзүүлсэн, 2019 онд олон улсын экспертүүдтэй хамтран аудит хийсэн зэргээр олон улсын тавцанд мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа таниулж, хүлээн зөвшөөрөгдөж эхэлсэн. Эдгээр үйл явдлууд нь Монгол Улсын томоохон байгууллага, санхүүгийн институциуд гадны байгууллагуудаас зөвлөх үйлчилгээг аваад зогсохгүй өөрсдөө ч мөн адил бусдад үйлчилгээ үзүүлэх хэмжээнд хүрснийг, Монголын мэргэжилтнүүд олон улсын мэргэжилтнүүдтэй эн тэнцүү мэдлэг, ур чадвартайг нотлон харуулж байлаа.

Тэгвэл энэ удаа Голомт банкны Дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь олон улсын Аудит, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч байгууллагаар чанарын баталгаажуулалт, үнэлгээ хийлгэж, “Дотоод аудитын олон улсын Стандарт болон Ёс зүйн кодтой бүрэн нийцэж байна” буюу олон улсын стандартыг бүрэн хангаж байна гэх үнэлгээ авсныг дуулгахад таатай байна. Үүнээс гадна, Голомт банкны Дотоод аудитын үйл ажиллагааг бүс нутгийн 500 гаруй Дотоод аудитын нэгжтэй харьцуулж, “Голомт банкны Дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь бүх үзүүлэлтээр манлайлж байна” гэж дүгнэжээ.

Дотоод аудиторуудыг төлөөлөх олон улсын хамгийн том байгууллага болох “Дотоод аудиторуудын олон улсын институт” нь 1941 онд үүсгэн байгуулагдсан, 170 улс оронд 200,000 гаруй гишүүнтэй байдаг. Тус байгууллага нь Дотоод аудитын бүтэц, зохион байгуулалт, хараат бус байдлыг хангах, байгууллагад болон оролцогч талууддаа үнэ цэнийг бий болгох чиглэлд хийгдэх шаардлагатай ажлуудыг харуулсан баримт бичиг буюу Мэргэжлийн практикийн олон улсын хүрээг (IPPF) тодорхойлдог. Тус баримт бичгийн хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь Стандарт болон Ёс зүйн код байдаг. Дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь уг Стандарт, Ёс зүйн кодтой нийцэж буй эсэх хөндлөнгийн чанарын үнэлгээг хараат бус, бие даасан мэргэжлийн багаар хамгийн багадаа таван жилд нэг удаа хийлгэх ёстой байдаг.

Голомт банк нь Монгол Улсад анх удаа “Дотоод аудитын мэргэжлийн практикийн олон улсын Стандарт болон Ёс зүйн кодтой бүрэн нийцэж байна” гэх үнэлгээг авсан нь Голомт банк Монголын банк санхүүгийн болон Дотоод аудитын салбарын хөгжил дэвшилд шинэ хуудсыг нээсэн, түүхэн үйл явдал боллоо.

Эдгээр үр дүнгүүд нь Голомт банкны сайн засаглал, тогтвортой урт хугацааны хөгжлийн бодлого үр дүнгээ өгсний илрэл хийгээд Монгол Улсын Дотоод аудитын мэргэжилтнүүд олон Улсын түвшинд хүрснийг нотлон харуулж байна.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ