Тогтвортой, Ногоон бизнесийн зээл

Тогтвортой, Ногоон бизнесийн зээл

Бизнесийн үйл ажиллагаандаа Байгаль Орчин, Нийгэм, Засаглалын хувьд тогтвортой байдлыг нэвтрүүлэх, Байгаль орчинд ээлтэй байхыг зорьж буй Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуй нэгж
 • Хөрөнгө оруулалтын зээл Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
  Зээлийн дээд хэмжээ 10 тэрбум төгрөг хүртэл 5 тэрбум төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 14.40% – 16.80% 14.40% – 16.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 14.74% – 17.15% 15.10% – 17.51%
  Зээл олгох валют Төгрөг Төгрөг
  Зээлийн хугацаа 84 хүртэл сар 30 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгийн төрөл Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх
  Зээл олголтын шимтгэл 0.50%  (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна) 0.10%  (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна)
  Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан шимтгэл 0.30%  (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1 удаа авна)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  *100 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй зээлийн хувьд авахгүй.
  Даатгал Барьцааны төрлөөс хамаарч даатгалд хамруулна
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 24 хүртэл сар Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 12 хүртэл сар
  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх
  • Сүүлийн 24 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх
  • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх
  • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх
  • Бусад

  Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт:

  • Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь Монголбанкны Ногоон Таксаномид багтсан байх;
  • Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаа болон Зээлийн зориулалт нь БОНЭҮ-р “бага эрсдэлтэй” гарсан байх
  • Эрсдэлийн түвшингөөс хамааран Банкны Байгаль, Орчин, Нийгмийн эрсдлийн үнэлгээний дотоод журмын Ногоон шаардлагыг биелүүлсэн байх
  • Зээл зарцуулах бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл нь Банкны Байгаль, Орчин, Нийгмийн эрсдлийн үнэлгээний журамд тусгагдсан “Хориотой болон Анхааруулах үйл ажиллагааны жагсаалт” –д багтаагүй байх
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол
  • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
  • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
  • Бусад
 • Тогтвортой Ногоон бизнесийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  Тогтвортой Ногоон бизнесийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ