Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй эсвэл эмэгтэй удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд бараа материал худалдан авах болон үйл ажиллагааны ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх зориулалтаар авах боломжтой.
 • Зээлийн дээд хэмжээ 100,0 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 14.40% – 16.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 15.11% – 17.52%
  Зээл олгох валют Төгрөг
  Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгийн төрөл
  • 1-12 сар: Дансны орлого
  • 13-24 сар: Тоног төхөөрөмж, бараа материал
  • 25-36 сар: Хөдлөх болон Үл хөдлөх хөрөнгө
  Зээл олголтын шимтгэл 0.50%  (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна)
  Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан шимтгэл 1.00%  (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1 удаа авна)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Даатгал Барьцааны төрлөөс хамаарч даатгалд хамруулна
  Эргэн төлөлтийн хуваарь Сар бүр үндсэн төлбөр тэнцүү
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 12 хүртэл сар
  • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байхд;
  • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
  • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
  • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;
  • Бусад

  Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт:

  Аж ахуй нэгж: /дараах шалгуурын аль нэгийг хангасан байх/

  • Гүйцэтгэх удирдлага нь эмэгтэй хүн байх;
  • Компанийн 51.0%-аас дээш хувийг эмэгтэй эсвэл эмэгтэйчүүд эзэмшдэг байх;
  • ТУЗ-ийн гишүүд болон Удирдлагын багийн аль нэгний хамгийн багадаа 30% нь эмэгтэйчүүд эзэлдэг байх;
  • Нөхөрлөл, Хоршооны гишүүдийн 51.0%-аас дээш хувь нь эмэгтэй гишүүд байх хоршооны дарга нь эмэгтэй байх;
  • Нийт ажиллагсдын хамгийн багадаа 50.0% нь эмэгтэйчүүд байх.
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас)
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Зээл авах тухай ТУЗ-ийн зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол
  • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
  • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
  • Бусад
 • Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлБайгууллага
  Бизнесийн зээлийн анкет
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлБайгууллага
  Зээл хариуцагчийн анкет
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлИргэд
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮ хүртэлх)
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮-с дээш)

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ