Кастодиан банкны үйлчилгээ

Кастодиан банкны үйлчилгээ

Таны хөрөнгийг найдвартай хадгалж, өмчлөх эрхийг баталгаажуулж, хөрөнгө оруулалтандаа санаа зовохгүй байх боломжийг Кастодиан банкны үйлчилгээ танд олгож байна.
Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн
45 хоног хүртэл худалдан авалтандаа хүү төлөхгүй
Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөл
Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй
Тусгайлсан хөнгөлөлт урамшуулал эдлэх боломж
 • Үнэт цаасны банкны бүх үйлчилгээг санал болгох учраас та өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан сонголтоо хийх боломжтой. Таны сэтгэл ханамж бидний ажлын хэмжүүр.

  • Үнэт цаас хадгалах
   • Найдвартай хадгалж мэдээллийг нууцлана
   • Өмчлөх эрхийг бүрэн баталгаажуулна
   • Харилцагч бүрийн хөрөнгийг тус тусад нь хадгална
  • Арилжааны төлбөр тооцоо
   • Төлбөр тооцоог цаг алдалгүй гүйцэтгэнэ
   • Гадаад төлбөрийг SWIFT мессэжээр шуурхай гүйцэтгэнэ
   • Оролцогч талуудтай бодит цагийн горимоор холбогдсон
  • Хувьцаат компанийн оролцоо
   • Ногдол ашиг хуваарилах
   • Хүүгийн төлбөр
   • Нэмэлт үнэт цаас хуваарилах
   • Төлөөлөн санал өгөх
   • Буцаан татах
   • Хувьцааг хуваах / нэгтгэх
   • Компани нэгдэх
   • Компанийн хуваагдал
   • Компанийн нэр өөрчлөх
   • Эрх хэрэгжүүлэх
   • Эрх хуваарилах
   • Тендер санал
   • Үнэт цаасны хөрвүүлэлт
   • Нэрлэсэн үнэ өөрчлөх
   • IPO/SPO
   • Нэхэмжлэл гаргах
   • Сонголттой ногдол ашиг
   • Буцаан авалт
  • Орлого цуглуулах
   • Үнэт цаасны ногдол ашиг, хүү, үндсэн төлбөрийг цуглуулах
   • Харилцагчдад ноогдох орлогыг зөв тооцоолж хуваарилах
   • Татварын тооцоолол, татварын буцаалт дээр дэмжлэг үзүүлэх
   • Хууль эрхзүйн орчны мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
  • Тайлан мэдээ
   • Хугацааны хоцрогдолгүй шинэчлэгдэх тайлан мэдээлэл
   • Зах зээлийн цаг үеэ олсон судалгаа, мэдээлэл
  • Мөнгөн хөрөнгийн үйлчилгээ
   • Валютын ханшийн эрсдэлийн менежмент
   • Своп болон форвард хэлцлүүд
   • Валют, төгрөгийн харилцах болон хадгаламжийн үйлчилгээ
   • Үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгийн барьцаат зээл
  • Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйлчилгээ
   • Сангийн хөрөнгө хадгалалт
   • Сангийн нэгж эрхийн бүртгэл
   • Нэгж эрхийн цэвэр үнэ тооцоололт
   • Хөрөнгө оруулалтын сангийн уян хадгаламж
   • Тогтмол хүргүүлэх тайлан мэдээ
  • Хадгаламжийн бичиг (DR)
   • Дотоодын хувьцаат компанийн хувьд:
      - үнэт цаасны хөрвөх чадвар, арилжааны эрэлт сайжирна
      - олон төрлийн хөрөнгө оруулагчидтай болсноор хяналт сайжирна
   • Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд:
      - өөрийн зах зээлийн зарчмаар арилжаа, төлбөр тооцоо, үнэт цаасны бусад үйл ажиллагаа хийгдэнэ
      - бага зардлаар үнэт цаасны багцаа тараан байршуулна
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ