Дотоод баталгаа

Дотоод баталгаа

Банк нь баталгаа гаргуулагчийн хүсэлтээр баталгаа гаргах бөгөөд барааны төлбөр тохирсон хугацаанд төлөгдөхийг төлбөр хүлээн авагчид батална.
 • Банк нь баталгаа гаргуулагчийн хүсэлтээр баталгаа гаргах бөгөөд барааны төлбөр тохирсон хугацаанд төлөгдөхийг төлбөр хүлээн авагчид батална.

  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Эх үүсвэртэй баталгааны шимтгэл 30,000 төгрөг, 30 ам.доллар
  Эх үүсвэргүй баталгааны шимтгэл Баталгааны үнийн дүнгээс 0.5% /олгох үед нэг удаа/
  Жилийн 5.00% – 7.50% /улиралд нэг удаа/
  Өөрчлөлт оруулахад үнийн дүнгээс 20,000 төгрөг, 20 ам.доллар
  Баталгааг гадаадын банканд илггээх, засварлах, цуцлах, лавлах 3 ам доллар
  Цуцлах шимтгэл Шимтгэлгүй

  Бүрдүүлэх материал

  Эх үүсвэртэй:

  • Банкны баталгаа хүссэн албан бичиг
  • Баталгаа хүлээн авагчийн ажил үйлчилгээг нотлох баримт, урилга гэх мэт

  Эх үүсвэргүй:

  • Банкны баталгаа хүссэн албан бичиг
  • Баталгаа хүлээн авагчийн ажил үйлчилгээг нотлох баримт, урилга гэх мэт
  • Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалыг нэмж бүрдүүлнэ.
 • Тендерийн баталгаа нь тендерт оролцогч нь тендерт ялсан тохиолдолд хүлээсэн үүргээ зөрчихгүй бүрэн биелүүлж, дуусах хугацаанаас өмнө татгалзахгүй байхыг баталгаажуулж, банкаар гаргуулсан батлан даалт юм.

  Нөхцөл

  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Эх үүсвэртэй баталгааны шимтгэл 30,000 төгрөг, 30 ам.доллар
  Эх үүсвэргүй баталгааны шимтгэл Баталгааны үнийн дүнгээс 1.00% – 2.00%
  Өөрчлөлт оруулахад үнийн дүнгээс 20,000 төгрөг, 20 ам.доллар
  Цуцлах шимтгэл Шимтгэлгүй

  Бүрдүүлэх материал

  Эх үүсвэртэй:

  • Тендерийн урилга
  • Тендерт оролцогч байгууллагын баталгаа хүссэн албан бичиг /Хаанаас зарласан, Тендерийн нэр, Тендерийн дугаар, Баталгааны үнийн дүн, хугацаа зэргийг тусгана/

  Эх үүсвэргүй:

  • Тендерийн урилга
  • Тендерт оролцогч байгууллагын баталгаа хүссэн албан бичиг; /Хаанаас зарласан, Тендерийн нэр, Тендерийн дугаар, Баталгааны үнийн дүн, хугацаа зэргийг тусгана/
  • Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалыг нэмж бүрдүүлнэ.
 • Банк баталгаа гаргуулагчийн буюу гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр баталгааг гаргахад гүйцэтгэгч тухайн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд баталгааг гаргасан хэмжээгээр баталгааг хүлээн авагчид учирсан хохирлыг төлөх үүрэг хүлээнэ.

  Нөхцөл

  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Эх үүсвэртэй баталгааны шимтгэл 30,000 төгрөг, 30 ам.доллар
  Эх үүсвэргүй баталгааны шимтгэл 0.50% /олгох үед нэг удаа/
  3.15% – 5.70% /улиралд нэг удаа/
  Өөрчлөлт оруулахад үнийн дүнгээс 20,000 төгрөг, 20 ам.доллар
  Цуцлах шимтгэл Шимтгэлгүй

  Бүрдүүлэх материал

  Эх үүсвэртэй:

  • Тендерийн урилга
  • Тендерт оролцогч байгууллагын баталгаа хүссэн албан бичиг /Хаанаас зарласан, Тендерийн нэр, Тендерийн дугаар, Баталгааны үнийн дүн, хугацаа зэргийг тусгана/

  Эх үүсвэргүй:

  • Тендерийн урилга
  • Тендерт оролцогч байгууллагын баталгаа хүссэн албан бичиг; /Хаанаас зарласан, Тендерийн нэр, Тендерийн дугаар, Баталгааны үнийн дүн, хугацаа зэргийг тусгана/
  • Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалыг нэмж бүрдүүлнэ.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ