Хүү хуваах нөхцөлтэй тогтвортой, ногоон бизнесийн зээл

Хүү хуваах нөхцөлтэй тогтвортой, ногоон бизнесийн зээл

Голомт банктай хамтран ажилладаг байгууллагаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авч буй бизнес эрхлэгч нарт зориулсан зээл юм.
 • Хөрөнгө оруулалтын зээл Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
  Төрөл Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авах
  Зээлийн дээд хэмжээ 10 тэрбум төгрөг хүртэл 5 тэрбум төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 14.40% – 16.80% 14.40% – 16.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 14.74% – 17.15% 15.10% – 17.51%
  Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын хүүгийн хөнгөлөлт Байгууллагын хөнгөлөх хүү болон хугацаа нь борлуулалтын үнийн бодлогоос хамаарч өөр өөр байж болно.
  Зээл олгох валют Төгрөг Төгрөг
  Зээлийн хугацаа 84 хүртэл сар 30 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгийн төрөл Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх
  Зээл олголтын шимтгэл 0.50%  (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна) 0.10%  (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна)
  Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан шимтгэл 0.30%  (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1 удаа авна)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  *100 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй зээлийн хувьд авахгүй.
  Даатгал Барьцааны төрлөөс хамаарч даатгалд хамруулна
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 24 хүртэл сар Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 12 хүртэл сар
  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх
  • Сүүлийн 24 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх
  • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх
  • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх
  • Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авах
  • Бусад

  Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт:

  • Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь Монголбанкны Ногоон Таксаномид багтсан байх;
  • Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаа болон Зээлийн зориулалт нь БОНЭҮ-р “бага эрсдэлтэй” гарсан байх
  • Эрсдэлийн түвшингөөс хамааран Банкны Байгаль, Орчин, Нийгмийн эрсдлийн үнэлгээний дотоод журмын Ногоон шаардлагыг биелүүлсэн байх
  • Зээл зарцуулах бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл нь Банкны Байгаль, Орчин, Нийгмийн эрсдлийн үнэлгээний журамд тусгагдсан “Хориотой болон Анхааруулах үйл ажиллагааны жагсаалт” –д багтаагүй байх
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол
  • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
  • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
  • Бусад
 • monhorus-logo-moblile
  Logo-1
 • Тогтвортой Ногоон бизнесийн зээл
  Бизнесийн зээлийн анкет
  Тогтвортой Ногоон бизнесийн зээл
  Зээл хариуцагчийн анкет

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ