Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй эсвэл эмэгтэй удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд бараа материал худалдан авах болон үйл ажиллагааны ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх зориулалтаар авах боломжтой.
Хугацаа
36 сар
Дээд хэмжээ
100 сая.₮
 • Зээлийн дээд хэмжээ 100,0 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 14.40% – 16.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 15.11% – 17.52%
  Зээл олгох валют Төгрөг
  Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгийн төрөл
  • 1-12 сар: Дансны орлого
  • 13-24 сар: Тоног төхөөрөмж, бараа материал
  • 25-36 сар: Хөдлөх болон Үл хөдлөх хөрөнгө
  Зээл олголтын шимтгэл 0.50%  (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна)
  Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан шимтгэл 1.00%  (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1 удаа авна)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Даатгал Барьцааны төрлөөс хамаарч даатгалд хамруулна
  Эргэн төлөлтийн хуваарь Сар бүр үндсэн төлбөр тэнцүү
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 12 хүртэл сар
  • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх;
  • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
  • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
  • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;
  • Бусад

  Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт:

  • Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй байх
  • Цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • Дансны хуулга /сүүлийн 12 сар/
  • Түрээсийн гэрээ /шаардлагатай бол нэмэлтээр/
  • Бараа материалын мэдээлэл
  • Хэрэв нэмэлт зээлтэй бол тухайн зээлийн гэрээний хуулбар
  • Бусад
 • Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлБайгууллага
  Бизнесийн зээлийн анкет
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлБайгууллага
  Зээл хариуцагчийн анкет
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлИргэд
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮ хүртэлх)
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮-с дээш)

Цалингын зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ