Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээл

Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээл

Бизнес эрхлэн явуулах зориулалтаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээтэй бэлэн ашиглалтад орсон барилга, барилгын тодорхой хэсэг талбайг худалдан авахад зориулагдсан зээл юм.
Хугацаа
120 хүртэл сар
 • Зээлийн дээд хэмжээ Худалдан авч буй ҮХХ-ийн үнэлгээний 100%-д хүртэл
  Зээлийн хугацаа 120 хүртэл сар
  Урьдчилгаа төлбөр

  Худалдан авч буй ҮХХ-ийн 30.0% /Хэрэв урьдчилгаа төлбөр байхгүй тохиолдолд нэмэлтээр ҮХХ барьцаалж 100% хүртэл зээл авах боломжтой./

  Зээлийн хүү /жил/ 16.20% – 19.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 16.47% – 20.09%
  Барьцаа хөрөнгө Зээлээр худалдаж авч буй үл хөдлөх хөрөнгө /Шаардлагатай бол нэмэлт барьцаа хөрөнгө/
  Зээл олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 0.50%-1.00%

  • 12 хүртэл сарын хугацаатай бол батлагдан дүнгийн 0.50%
  • 12-оос дээш сарын хугацаатай бол батлагдан дүнгийн 1.00%
  • Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн байх
  • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бизнесийн аливаа арилжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан үйл ажиллагаатай холбоотой төлбөр тооцоогоо явуулсан байх
  • Нэгээс доошгүй удаа бизнесийн зээл авч хугацаанд нь графикийн дагуу төлсөн байх
  • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх
 • Аж ахуйн нэгжийн хувьд:

  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Компанийн гэрээ, дүрэм
  • Зээл авах, компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн хувь нийлүүлэгчдийн зөвшөөрөл
  • Санхүүгийн тайлан (сүүлийн 2-3 улирлын)
  • Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, лиценз
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/, үнэлгээний тайлан /орон сууцанд хамаарахгүй/, газар эзэмших гэрчилгээ
  • Бизнeсийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэлүүд
  • Орлого, зардал, өглөг, авлага, санхүүжилтийг нотлох анхан шатны баримтууд
  • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд

   

  Иргэний хувьд:

  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • Нотариатаар баталгаажуулсан иргэний үнэмлэхийн хуулбар /зээлийг хамтран хариуцах хүнд  мөн адил хамаарна/
  • Үйл ажиллагаа явуулах лиценз, зөвшөөрөл
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/, үнэлгээний тайлан /орон сууцанд хамаарахгүй/, газар эзэмших гэрчилгээ
  • Орлогын бүртгэлийн дэвтэр /хар дэвтэр/, байгаа бол аж ахуйн нэгжийн сүүлийн 2-3 улирлын санхүүгийн тайлан
  • Бизнeсийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүд
  • Орлого, зардал, өглөг, авлага, санхүүжилтийг нотлох анхан шатны баримтууд
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ Гэрлээгүй бол гэрлэсэн эсэх лавлагаа/
  • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд
 • Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээл
  Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮ хүртэлх)
  Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээл
  Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮-с дээш)
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ