Амины орон сууц худалдан авах зээл

Амины орон сууц худалдан авах зээл

Хямд хүү, эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй зээлээр амины орон сууцаа худалдан аваарай.
Хугацаа
240 сар
Дээд хэмжээ
500 сая.₮
 • Валют Төгрөг Ам доллар
  Зээлийн хэмжээ Тансаг – 500 сая төгрөг хүртэл

  Стандарт – 300 сая төгрөг хүртэл

  Урьдчилгаа төлбөр*  40% ба түүнээс дээш 40-49% 50% буюу түүнээс дээш
  Зээлийн хүү /жилээр/ 14.40% – 15.60% 16.80% 15.60%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 14.62% – 15.83% 17.05% 15.85%
  Зээлийн хугацаа 20 хүртэл жил
  Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 1%
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Даатгал Зээлийн хугацаанд зээлдэгчийн амь нас болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдана.
  Зээлийн барьцаа Худалдан авч буй амины орон сууц
  Урьдчилж төлбөл Торгуульгүй
  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  • Орон сууц худалдан авах зайлшгүй эхэлт хэрэгцээтэй байх
  • Зээлийг эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Үндсэн зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Банк, ББСБ-д зээл, батлан даалтын хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Хот төлөвлөлтөнд орж барилгын тусгайлсан хаяг авсан, төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон, Эд Хөрөнгийн Эрхийн Улсын Бүртгэлд “Амины орон сууц” гэж бүртгэгдсэн байх
  • Зээлийн өргөдөл
  • Зээлийн анкет бөглөх, 1% цээж зураг
  • Цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Гэрлэсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
  • ХУР-ын лавлагаа: Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • Хөдөлмөрийн гэрээ
  • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтууд
  • Урьдчилгаа төлбөрийн баримт
  • Шинээр ашиглалтад орсон барилгаас худалдан авах бол орон сууцны захиалгын гэрээ
  • Хуучин орон сууц худалдан авах бол орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ, орон сууцны өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар, барьцаанд буй эсэх УБЕГазрын лавлагаа
  • Өрхийн гишүүдийн нэр дээр УБЕГазраас орон сууц үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа
  • Бусад банк, ББСБ-д төлөх зээлийн үлдэгдэлтэй бол тухайн зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
  • Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримт
  • Жич: Хамтран зээлдэгч дээрх материалыг мөн адил бүрдүүлнэ.

  Зээлийн зориулалтаас хамааран нэмж бүрдүүлэх материалууд:

  • Худалдан авах гэж буй амины болон хувийн сууцны YХЭХБГэрчилгээ болон газрын гэрчилгээ
  • Худалдан авах гэж буй амины болон хувийн сууцны газрын барьцаанд тавигдсан эсэх УБЕГазрын лавлагаа
  • Кадастрын зураг
  • Хэрэв дуусаагүй барилгын YХЭХБГэрчилгээ гарсан бол түүний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, газрын гэрчилгээ
  • Барилгын зураг, төсөв, зарцуулалтын тооцоо, шаардагдах материалынтооцоо
  • Газар нь эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй бол газар эзэмших эрхийн хүчинтэй гэрээ, газрын төлбөр төлсөн баримтууд

  Та Зээлийн анкет татах талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу

 • Орон сууцны зээл
  Орон сууцны зээлийн анкет
  Орон сууцны зээл
  ОСЗээлийн анкет

Амины орон сууц худалдаж авах зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ