Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй эсвэл эмэгтэй удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаандаа зарцуулах зориулалтаар авах боломжтой.
 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл Зээлийн шугам Хөрөнгө оруулалтын зээл
  Зээлийн дээд хэмжээ 500.0 сая ₮ хүртэл 1.0 тэрбум ₮ хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 14.40% – 16.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 14.63% – 17.03%
  Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар 60 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгийн төрөл 100.0 сая ₮ хүртэл туслах барьцаагаар хангуулан олгоно Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх
  Зээл олголтын шимтгэл 0.50%  (Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна)
  Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан шимтгэл 0.30%  (Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1 удаа авна)
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Даатгал Барьцааны төрлөөс хамаарч даатгалд хамруулна
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа Зээлийн нийт хугацааны 1/3 буюу 12 хүртэл сар
  • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх;
  • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
  • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
  • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;
  • Бусад

  Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт:

  • Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй байх
  • Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • Зээлийн хүсэлт /Анкет бөглөх/
  • Дансны хуулга /сүүлийн 12 сар/
  • Түрээсийн гэрээ /шаардлагатай бол нэмэлтээр/
  • Бараа материалын мэдээлэл
  • Хэрэв нэмэлт зээлтэй бол тухайн зээлийн гэрээний хуулбар
  • Бусад
 • Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлБайгууллага
  Зээл хариуцагчийн анкет
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлИргэд
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮ хүртэлх)
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл
  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮-с дээш)

Цалингын зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ