Оффисын зээл

Оффисын зээл

Хямд, урт хугацаатай эх үүсвэрээр өөрийн үндсэн хөрөнгөтэй болох боломжтой зээлийн бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
120 сар хүртэл
 • Зээлийн дээд хэмжээ Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний 100% хүртэл
  Зээлийн хугацаа 120 сар хүртэл
  Урьдчилгаа төлбөр Худалдан авч буй ҮХХ-ийн 30% /Хэрэв урьдчилгаа төлбөр байхгүй тохиолдолд нэмэлтээр орон сууц барьцаалж 100% хүртэл зээл авах боломжтой/
  Зээлийн хүү /жил/ 16.20% – 19.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 16.47% – 20.09%
  Барьцаа хөрөнгө Зээлээр худалдан авч буй Үл хөдлөх хөрөнгө
  /Шаардлагатай бол нэмэлт барьцаа хөрөнгө/
  Зээл олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 1.00%
  • Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн байх
  • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бизнесийн аливаа арилжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан үйл ажиллагаатай холбоотой төлбөр тооцоогоо явуулсан байх
  • Нэгээс доошгүй удаа бизнесийн зээл авч хугацаанд нь графикийн дагуу төлсөн байх
  • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх
 • Аж ахуйн нэгжийн хувьд:

  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Компанийн гэрээ, дүрэм
  • Зээл авах, компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн хувь нийлүүлэгчдийн зөвшөөрөл
  • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2-3 улирлын/
  • Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, лиценз
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/, үнэлгээний тайлан /орон сууцанд хамаарахгүй/, газар эзэмших гэрчилгээ
  • Бизнeсийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүд
  • Орлого, зардал, өглөг, авлага, санхүүжилтийг нотлох анхан шатны баримтууд
  • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд

   

  Иргэний хувьд:

  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • Нотариатаар баталгаажуулсан иргэний үнэмлэхийн хуулбар /зээлийг хамтран хариуцах хүнд  мөн адил хамаарна/
  • Үйл ажиллагаа явуулах лиценз, зөвшөөрөл
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/, үнэлгээний тайлан /орон сууцанд хамаарахгүй/, газар эзэмших гэрчилгээ
  • Орлогын бүртгэлийн дэвтэр (хар дэвтэр), байгаа бол аж ахуйн нэгжийн сүүлийн 2-3 улирлын санхүүгийн тайлан
  • Бизнeсийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүд
  • Орлого, зардал, өглөг, авлага, санхүүжилтийг нотлох анхан шатны баримтууд
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ /Гэрлээгүй бол гэрлэсэн эсэх лавлагаа/
  • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд
 • Оффисын зээл
  Оффисын зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮ хүртэлх)
  Оффисын зээл
  Оффисын зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮-с дээш)

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ