Ипотекийн даатгал

Ипотекийн даатгал

Энэхүү даатгал нь харилцагч гэнэтийн ослын улмаас нас барах, хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны улмаас зээлээ төлөх боломжгүй болох болон харилцагчийн зээлээр авч буй барьцаа хөрөнгө болох орон сууцанд учирсан хохирлыг төлж барагдуулах зорилготой даатгал юм.
haandaatgal
Хаан даатгал ХХК
64395984_2287114341365240_6552245606759268352_n
Миг даатгал ХХК
Prcatical daatgal (1)
Практикал Даатгал ХХК
nomin-logo-1 (1)
Номин Даатгал ХХК
Mandal daatgal (1)
Мандал Даатгал ХК
 • Даатгалын зүйл

  • Зээлээр авч буй орон сууц, амины орон сууц
  • Зээлдэгч болон хамтран зээлдэгчийн гэнэтийн осол, хөдөлмөрийн чадвараа алдалт

  Даатгалын хамгаалалт

  Орон сууцны даатгалын хамгаалалт Амь насны даатгалын хамгаалалт
  • Галын эрсдэл
  • Цахилгааны хэлбэлзэл
  • Ус, чийгний эрсдэл
  • Байгалийн гамшиг
  • Гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах эрсдэл
  • Хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэл
 • Зээлээр авч буй орон сууц, амины орон сууц

  • Зах зээлийн үнэ – 0.12%

  Хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах

  • Зээлийн үлдэгдэл дүн-0.10%
 • Даатгагч нь доорх материалыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

  • Даатгалын гэрээ
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон амбулаторын хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацааг заасан баримт
  • Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугын зэрэг тогтоолгосон бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр, тахир дутуугын дэвтэр
  • Эмнэлгийн хуудас /лист/
  • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
  • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт материал
  • Холбогдох эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт /ОБЕГ, УЦУХ, МХЕГ гэх мэт/
  • Хохирлын талаар зураг болон бусад нотлох баримт
  • Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний тайлан
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд /зээлийн гэрээ, ипотекийн гэрээ гэх мэт/

Орон сууцны даатгал зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ