Байгууллагын кредит карт

Байгууллагын кредит карт

Байгууллагын кредит карт нь байгууллагынхаа ажлын хэрэгцээнд төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх албан хаагчдад зориулсан дараа төлбөрт карт юм.
 • Валют MNT (Төгрөг) USD (Ам.доллар)
  Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 50’000’000 MNT 15’000 USD
  Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хугацаа 45 хүртэлх хоног
  Зээл эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
  Нэхэмжлэл гарах өдөр Дараа сарын 2-ны өдөр
  Зээл эргэн төлөх өдөр Сар бүрийн 15-ны дотор
  Картын бэлэн мөнгө авах хэмжээ 50% 50%
  Өдрийн бэлэн мөнгө авах лимит 4’000’000 MNT 2’000 USD
  Бэлэн бус хүү 2% 2%
  Бэлэн хүү 3.5% 3.5%
  Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж 10’000 MNT
  Жилийн хураамж 35’000 MNT
  Картын хугацаа 2 жил 2жил

  • Байгууллагын албан хүсэлт /  кредит карт эзэмших ажилтан болон хүсч буй зээлийн эрхийн хэмжээг тодорхойлсон байна/
  • Кредит карт эзэмшихийг зөвшөөрсөн талаархи тухай байгууллагын эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөл / Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрөл/
  • Байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Сүүлийн 2 жилийн орлогын дансны хуулга, тайлан
  • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ эсвэл зээлийн дансны хуулга
  • Кредит карт эзэмших ажилтны иргэний үнэмлэх, кредит карт эзэмшигчийн анкет
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ