Эскроу данс

Эскроу данс

Эскроу данс нь үл хөдлөх хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлсийг худалдах, худалдан авах, өмчийн эрх шилжүүлэхэд байгууллагад тулгарах эрсдэлээс хамгаалах зорилготой данс юм. Гэрээний нөхцөл биелсэн тохиолдолд буюу 2 талын зөвшөөрлөөр төлбөр тооцоо хийгддэг.
 • Валют MNT (Төгрөг) USD (Ам.доллар)
  Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээний хувьд

  • Худалдагч тал
  • Худалдан авагч тал
  • 20’000 MNT
  • 20’000 MNT
  • 20 USD
  • 20 USD
  Бусад гэрээний хувьд

  • Төлбөр авагч тал
  • Төлбөр хариуцагч тал
  • 0.10% (хамгийн ихдээ 100’000 MNT)
  • 0.10% (хамгийн ихдээ 100’000 MNT)
  • 0.10% (хамгийн ихдээ 100 USD)
  • 0.10% (хамгийн ихдээ 100 USD)
  Банкны зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой данс нээлгэхэд Шимтгэлгүй
  Эскроу дансны төлбөр бэлэн бусаар ороод бэлнээр авах тохиолдолд 0.30%
  • Иргэний үнэмлэх болон бусад бичиг баримтын хамт 2 тал биечлэн ирэх
  • Хоёр талын байгуулсан гэрээ
  • Банктай байгуулсан эскроу дансны гурвалсан гэрээ
  • Эскроу дансны үйлчилгээний хүсэлтийн маягт бөглөх
  • 2 талын гарын үсгийн баталгаа /нотариатаар баталгаажуулах/
  • 2 талын төлбөр гүйцэтгэх хүсэлт
  • ААНБайгууллагын хувьд улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн, МУ-д үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд байна.
  • Иргэний хувьд 18 нас хүрсэн, эрх зүйн хариуцлага хүлээх чадвар, чадамжтай, Монгол Улсын, гадаадын болон харъяалалгүй иргэн байна.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ