Байгууллагын харилцах данс

Байгууллагын харилцах данс

Байгууллагын харилцах данс нь албан байгууллага өдөр тутмын төлбөр тооцоо, гүйлгээгээ хийхэд зориулагдсан, ямар нэгэн хугацааны хязгаарлалтгүй данс юм.
 • Валют MNT (Төгрөг)
  USD (Ам.доллар) Бусад валют
  • 10-99,9 сая төгрөгийн хооронд
  • 100 сая төгрөг ба түүнээс дээш
  10,000 ам.доллар батүүнээс дээш Шимтгэлгүй
  Хүү /жилийн/ 1.20% 2.00% 0.80%
  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон хүү хүртэл нэмэгдүүлж болно.
   

  Данс нээх доод үлдэгдэл

   

  20’000 MNT

   

  50 USD

  • 50 EUR
  • 100 CNY
  • 5,000 JPY
  • 10 GBP
  • 50 CHF
  • 50’000 KRW
  • 1’000 RUB
  • 20AUD
  • 100 HKD
  • 20 CAD
  • 20 SGD
  • 20 NZD
  Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ 1’000 MNT
  Данс хаахад 3’000 MNT /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй Шимтгэлгүй
  • CHF – 0.50%
  • RUB, KRW – 1.50%
  • JPY – 0.15%
  • HKD, SGD, AUD, CAD – 0.60%
  • NZD-0,70%
  • Бусад валют шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага Шимтгэлгүй  

  0.3%+200₮

   

  • RUB – 1.50%
  • CNY – 0.25%+200₮
  • SGD – 0.50%
  • AUD, CAD – 0.60%
  • JPY – 0.40%+200₮
  • NZD-0,70%
  • Бусад валют – 0.30%
  Бэлэн бус зарлага

  Голомт банк дотор – 200 MNT

  Бусад арилжааны банк руу хийгдэх бэлэн бус гүйлгээ
  • 5’000’000₮ хүртэл – 200 MNT
  • 5’000’001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 MNT
  400 MNT 400 MNT
  Тодорхойлолт гаргасны шимтгэл 3’000 MNT /нээгдсэнээс 14 хоногийн дотор 33’000 MNT/
  Бэлэн мөнгө цүнхээр хураалгах 0.03%
  • Харилцах дансаа ашиглан бүх төрлийн гадаад болон дотоод гуйвуулга хийх
  • 7/24 цагаар интернет банк, мобайл банк, easy info зэрэг үйлчилгээнүүдийг ашиглан дансаа хянах, гүйлгээ хийх, үйлчилгээ авах
  • Валют худалдах, худалдан авахад хөнгөлөлт эдлэх
  • Байгууллагад зориулсан банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах боломжтой болно.
 • Байгууллагын бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  • Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт /ЭНД дарж татаж авна уу/
  • Байгууллагын данс нээлгэх тухай хүссэн албан хүсэлт
  • Байгууллагын дүрэм
  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Дансан дахь мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх олгосон эрх бүхий этгээдийн хурлын шийдвэр
  • Дансан дахь мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамганы загвар /Нотариатаар баталгаажуулсан байх, ЭНД дарж татаж авна уу/
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн удирдлагын анкет /ЭНД дарж татаж авна уу/
  • Дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн хүчин төгөлдөр бичиг баримт, гадаад улсын иргэн бол гадаад паспорт, оршин суух үнэмлэх
  • Хувьцаа эзэмшигчийн болон эцсийн өмчлөгчийн хүчин төгөлдөр бичиг баримт

   

  *Нэмэлтээр бүрдүүлэх материал (Хуулийн этгээдийн төрлөөс хамаарч)

  Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ХХК), хувьцаат компани (ХК)

  • Байгууллагын бүрдүүлэх материалд заагдсан бичиг баримтууд
  • Хэрэв тухайн байгууллагын 10 буюу түүнээс дээш хувийг АНУ-ын этгээд болон АНУ-д хамааралтай этгээд эзэмшдэг бол FATCA FORM маягтыг АНУ-ын этгээд бүрээр бөглүүлж авах
  • Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага нь гадаад улсын иргэн бол тухайн иргэний гадаад паспорт

  Улсын төсвийн байгууллага, Төрийн болон орон нутгийн өмчит хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар

  • Байгууллагын бүрдүүлэх материалд заагдсан бичиг баримтууд
  • Дансан дахь мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх олгосон харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр

  Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, нөхөрлөл, хоршоо, бусад хувийн сектор

  • Байгууллагын бүрдүүлэх материалд заагдсан бичиг баримтууд

  Даатгалын компани, Үнэт цаасны компани, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж зээлийн хоршоо, бусад санхүүгийн байгууллага

  • Байгууллагын бүрдүүлэх материалд заагдсан бичиг баримтууд
  • Тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ

  Төрийн бус байгууллага, Улс төрийн нам, сууц өмчлөгчдийн холбоо, шашны байгууллага, үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

  • Байгууллагын бүрдүүлэх материалд заагдсан бичиг баримтууд
  • Улс төрийн намын хувьд улсын дээд шүүхээс олгосон намын гэрчилгээ
  • Дансаа хэрхэн удирдах вэ?
   -Байгууллагын интернет банкны үйлчилгээ нэмэлтээр нээлгэснээр 7/24 цагаар дансаа удирдах болно.
  •  Данс хэрхэн нээх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин шаардлагатай материалаа бүрдүүлж өгснөөр харилцах данс нээлгэх боломжтой.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ