Байгууллагын орлого цуглуулдаг карт

Байгууллагын орлого цуглуулдаг карт

Зөвхөн байгууллагын бэлэн орлогыг CDM-ээр орлого төвлөрүүлнэ. Бэлэн орлогыг байгууллагын дансанд төвлөрүүлэх, зарлага гаргах эрхгүй карт.
 • Валют Төгрөг
  Картын хүчинтэй хугацаа 4 жил
  Холбох данс Байгууллагын харилцах данс
  Элсэлтийн хураамж 35,000 төг
  Карт нөхөн авалт 15,000 төг
  Яаралтай картын захиалгын нэмэлт төлбөр 10,000 төг
  Доод үлдэгдэл 20,000 төг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

  •  Данс нээлгэх хүсэлт бүхий албан бичиг
   – Байгууллагын орлого цуглуулах дебит карт нээлгүүлэх тухай хүссэн байх
   – Байгууллагын картын харилцах дансанд олгогдох байгууллагын дебит карт эзэмших ажилтныг тодорхойлсон байх
   – Албан бичгийг тус байгууллагын эрх бүхий этгээд гарын үсгээ зурсан байх (тамга)
  • Хэрэв шинэ харилцагч бол дээрх албан бичгээс гадна данс нээхэд шаардлагатай бусад бүрдүүлэх баримт материалууд
  • Байгууллагын дебит карт эзэмших ажилтны цахим үнэмлэхний хуулбар, карт эзэмших хүсэлт, баталгаат гарын үсэг
   – Монгол улсын иргэн: Цахим иргэний үнэмлэх
   – Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: Гадаад паспорт, ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Эскроу данс зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ