Ажлын Байрыг дэмжих зээл

Ажлын Байрыг дэмжих зээл

Энэхүү зээл нь Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч таны бизнесийн үйл ажиллагаагааг тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бий болгох, ажлын байрыг хадгалахад зориулсан зээл юм.
Хугацаа
36 сар
Дээд хэмжээ
50 сая.₮
 • Зээлийн дээд хэмжээ 50,0 сая төгрөг хүртэл*
  /Нэг зээлдэгч, түүний хамаарал бүхий этгээдэд* олгох нийт зээлийн хэмжээ/
  Зээлийн хүү /жил/ 3.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 3.66%
  Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар
  Хөнгөлөлтийн хугацаа 12 хүртэл сар буюу нийт зээлийн хугацааны 1/3-ээс хэтрэхгүй байх
  Барьцаа хөрөнгө
  • Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх
  • Зээлийн батлан даалтын сангийн батлан даалт
  Зээл олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 1.00%
  Өргөдлийн хураамж 20,000 төгрөг

  *Хамаарал бүхий этгээд гэж зээлдэгч иргэний эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа (нэг хаягтай тохиолдолд) төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд, төрөл садангийн хүнийг хэлнэ.

  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн байх;
  • Бизнесээ эрхэлсэн хугацаа 1-ээс дээш жил байх;
  • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг хангасан байх;
  • Банкнаас тавьсан барьцаа хөрөнгийн шаардлагыг хангасан байх;
  • Банкнаас зээлийн үйл ажиллагааны журам, зааврын хүрээнд энэ гэрээг хэрэгжүүлэхтэй нийцэж тавигдсан бусад шаардлага.

  Анхаарах зүйлс:

  • Сар бүр зээлийн хүүгийн төлбөрийг тэнцүү дүнгээр төлнө.
  • Зээлийн судалгааны материал бүрэн хүлээж авснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор зээл олгох эсэхээ шийдвэрлэж, зээл хүсэгчид мэдэгдэнэ.
  • Зээлдэгч зээлийг 90-ээс дээш хоногоор хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд Банк гэрээг цуцлах эсвэл бизнесийн зээлийн хүү буюу жилийн 19.2% (сарын 1.60%)-ийн зээлийн хүүнд шилжүүлнэ.
  • Зээлдэгч нь зээлийг зориулалт бусаар ашигласан тохиолдолд зээлийн хүүг зээл олгосон өдрөөс эхлэн жилийн 19.2% (сарын 1.60%)-ийн хүүгээр нөхөн хуримтлуулж тооцож, зөрүүг төлүүлнэ.
  • Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болсон үед зээлдэгч зээлийн төлбөрийг бүрэн төлөөгүй бол гэрээний хугацаа дууссанаас хойш зээлийг бүрэн төлж дуусах хүртэл хугацаанд зээлийн хүү нь жилийн 19.2% (сарын 1.60%)-аар тооцогдоно
  • Эрхэлдэг бизнесийн танилцуулга;
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл;
  • Иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд;
  • Орлого, зарлагыг нотлох баримтууд;
  • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл;
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд.

Цалингын зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ