Улирлын санхүүгийн тайлан /МБ-ны стандарт/

Улирлын санхүүгийн тайлан

  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2024/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 2,233,246
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 900,749
   1.3. Хөрөнгө оруулалт 1,265,900
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр) 5,141,134
   1.4.1.               Хэвийн зээл                  5,140,543
   1.4.2.               Чанаргүй зээл 231,650
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                    (22,118)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 49,708
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан (258,649)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө  123,833
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө 23,420
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 41,641
   1.8. Үндсэн хөрөнгө    565,474
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               6,586
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 14,829
   1.11. Биет бус хөрөнгө  27,332
   Нийт хөрөнгийн дүн                    10,344,145
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах 3,819,138
   2.2. Хадгаламж 3,648,085
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр  1,382,037
   2.4. Бусад эх үүсвэр       256,411
   2.5. Бусад өр төлбөр    216,246
   Нийт өр төлбөрийн дүн 9,321,918
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                          202,164
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                          301,481
   3.3. Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                               6,666
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 506,023
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                          5,893
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 1,022,227
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                    10,344,145
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 1,398,585

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%+4% нөөц интервал 15.32%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 15.32%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 36.82%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -6.07%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% -14.37%

   Банкны орлогын тайлан

   2024/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 279,776
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн  7,059
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн    4,013
   1.3. Үнэт цаасны 50,763
   1.4. Зээлийн 185,918
   1.5. Бусад хүүгийн орлого 32,025
   2. Хүүгийн зардал 152,958
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү 15,749
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү 81,760
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал 20,918
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал 34,531
   3. Хүүгийн цэвэр орлого 126,818
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                         126,818
   6. Бусад орлого 140,386
   6.1. Хүүгийн бус орлого  133,138
   6.1.1. Арилжааны орлого 106,970
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                                      -
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого  26,166
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого  3
   6.2. Бусад орлого, олз  7,248
   7. Бусад зардал                          155,928
   7.1. Хүүгийн бус зардал 155,305
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал  7,592
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 78,461
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал  14,410
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал  54,842
   7.2. Бусад зардал, гарз 623
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 111,276
   9. Орлогын татварын зардал  25,080
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал  86,196
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого 587
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн  86,783
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2023/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                       3,613,556
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                       1,202,619
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                       1,174,797
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                       4,576,019
   1.4.1.               Хэвийн зээл                       4,573,043
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                          241,548
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                           (20,888)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                            38,946
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                        (256,629)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                          200,529
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            24,313
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                            69,362
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                          558,961
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               6,586
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө      21,545
   1.11. Биет бус хөрөнгө                            20,321
   Нийт хөрөнгийн дүн                    11,468,609
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                       3,979,432
   2.2. Хадгаламж                       3,745,458
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                       2,192,548
   2.4. Бусад эх үүсвэр                          379,593
   2.5. Бусад өр төлбөр                          224,689
   Нийт өр төлбөрийн дүн                    10,521,720
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                          202,164
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                          301,481
   3.3. Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                               6,666
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                          436,232
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                       345
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                          946,889
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                    11,468,609
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                       1,355,125

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%+4% нөөц интервал 15.86%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 15.86%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 38.34%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -0.98%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% -7.98%

   Банкны орлогын тайлан

   2023/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                          962,036
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                            22,962
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                            25,016
   1.3. Үнэт цаасны                          175,446
   1.4. Зээлийн                          586,245
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                          152,366
   2. Хүүгийн зардал                          507,326
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү                            29,663
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                          252,476
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                            75,435
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                          149,753
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                          454,710
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                               3,374
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                          451,336
   6. Бусад орлого                          297,571
   6.1. Хүүгийн бус орлого                          284,529
   6.1.1. Арилжааны орлого                          181,267
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                                      -
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                          103,261
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                                      -
   6.2. Бусад орлого, олз                            13,043
   7. Бусад зардал                          517,886
   7.1. Хүүгийн бус зардал                          513,185
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                            18,992
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                          237,627
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                            58,304
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                          198,261
   7.2. Бусад зардал, гарз                               4,702
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                          231,020
   9. Орлогын татварын зардал                            50,214
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                          180,807
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                 37,817
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                          218,624
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2023/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө           2,701,144
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө           1,153,449
   1.3. Хөрөнгө оруулалт               838,439
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)           4,095,085
   1.4.1.               Хэвийн зээл           4,082,177
   1.4.2.               Чанаргүй зээл               263,774
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                           (19,281)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                 35,781
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                        (267,366)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө               251,461
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                 17,139
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                 33,170
   1.8. Үндсэн хөрөнгө               509,862
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               6,586
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                 21,637
   1.11. Биет бус хөрөнгө                 19,959
   Нийт хөрөнгийн дүн           9,647,932
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах           3,347,034
   2.2. Хадгаламж           3,402,206
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр           1,597,806
   2.4. Бусад эх үүсвэр               253,445
   2.5. Бусад өр төлбөр               150,912
   Нийт өр төлбөрийн дүн           8,751,403
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                          202,164
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                          301,481
   3.3. Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          6,995
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал               385,543
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                       345
   Өөрийн хөрөнгийн дүн               896,529
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн           9,647,932
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)           1,308,128

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%+4% нөөц интервал 16.40%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 16.40%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 39.02%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -0.95%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% -3.13%

   Банкны орлогын тайлан

   2023/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого               704,751
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                 18,848
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                 18,068
   1.3. Үнэт цаасны               131,180
   1.4. Зээлийн               418,012
   1.5. Бусад хүүгийн орлого               118,643
   2. Хүүгийн зардал               369,977
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү                 17,376
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү               177,502
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                 57,163
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал               117,936
   3. Хүүгийн цэвэр орлого               334,774
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                   9,395
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого               325,379
   6. Бусад орлого               254,989
   6.1. Хүүгийн бус орлого               245,580
   6.1.1. Арилжааны орлого               169,755
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                                      -
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                 75,825
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                                      -
   6.2. Бусад орлого, олз                   9,409
   7. Бусад зардал               415,832
   7.1. Хүүгийн бус зардал               413,481
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                 16,201
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал               214,945
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                 42,028
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал               140,307
   7.2. Бусад зардал, гарз                   2,351
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал               164,535
   9. Орлогын татварын зардал                 34,089
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал               130,446
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                 37,817
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн               168,263

   Цэвэр ашиг - Улирлын цэвэр /тэрбум төгрөг/

  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2023/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                       1,940,939
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                       1,429,907
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                          853,523
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                       4,034,919
   1.4.1.               Хэвийн зээл                       3,970,632
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                          314,311
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                           (19,133)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                            32,649
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                        (263,540)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                          360,229
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            14,884
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                            42,249
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                          469,616
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               6,586
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                            13,475
   1.11. Биет бус хөрөнгө                            21,169
   Нийт хөрөнгийн дүн                       9,187,497
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                       2,928,038
   2.2. Хадгаламж                       3,116,731
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                       1,894,632
   2.4. Бусад эх үүсвэр                          277,255
   2.5. Бусад өр төлбөр                          124,505
   Нийт өр төлбөрийн дүн                       8,341,162
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                          202,164
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                          301,481
   3.3. Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          6,995
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                          333,333
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                               2,362
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                          846,335
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                       9,187,497
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                       1,183,877

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%+4% нөөц интервал 16.30%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 16.30%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 33.33%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -8.12%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% -18.75%

   Банкны орлогын тайлан

   2023/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                          448,841
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                            12,818
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                            12,037
   1.3. Үнэт цаасны                            85,579
   1.4. Зээлийн                          261,710
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                            76,697
   2. Хүүгийн зардал                          235,370
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү                               8,735
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                          110,844
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                            38,090
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                            77,702
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                          213,471
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                               5,609
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                          207,862
   6. Бусад орлого                          109,627
   6.1. Хүүгийн бус орлого                          101,855
   6.1.1. Арилжааны орлого                            53,034
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                                      -
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                            48,821
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                                      -
   6.2. Бусад орлого, олз                               7,771
   7. Бусад зардал                          221,385
   7.1. Хүүгийн бус зардал                          219,878
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                            14,507
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                            86,442
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                            26,371
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                            92,557
   7.2. Бусад зардал, гарз                               1,508
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                            96,104
   9. Орлогын татварын зардал                            17,868
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                            78,236
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                            39,828
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                          118,064

   Цэвэр ашиг - Улирлын цэвэр /тэрбум төгрөг/

  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2023/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                       2,187,943
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө               1,470,565
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                          831,239
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                       3,650,801
   1.4.1.               Хэвийн зээл                       3,578,677
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                          331,940
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                          (16,392)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                            33,015
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                        (276,440)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                          440,821
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            14,540
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                            57,777
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                          385,444
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               6,586
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                            13,040
   1.11. Биет бус хөрөнгө                            21,234
   Нийт хөрөнгийн дүн                       9,079,991
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                       2,727,437
   2.2. Хадгаламж                       3,060,277
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                       2,003,556
   2.4. Бусад эх үүсвэр                          312,107
   2.5. Бусад өр төлбөр                            99,215
   Нийт өр төлбөрийн дүн                       8,202,592
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                          202,164
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                          301,481
   3.3. Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          6,995
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                          341,636
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                        25,123
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                          877,399
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                       9,079,991
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                       1,108,895

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%+4% нөөц интервал 17.49%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 17.49%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 36.66%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 6.55%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 18.05%

   Банкны орлогын тайлан

   2023/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                          214,378
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                               6,238
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                               5,247
   1.3. Үнэт цаасны                            39,872
   1.4. Зээлийн                          126,180
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                            36,841
   2. Хүүгийн зардал                          110,226
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү                               2,174
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                            52,071
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                            18,841
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                            37,140
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                          104,152
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                            21,069
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                            83,082
   6. Бусад орлого                            52,639
   6.1. Хүүгийн бус орлого                            50,094
   6.1.1. Арилжааны орлого                            27,084
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                                      -
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                            22,847
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                                  163
   6.2. Бусад орлого, олз                               2,545
   7. Бусад зардал                            93,326
   7.1. Хүүгийн бус зардал                            92,346
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                            20,373
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                            16,134
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                            12,714
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                            43,125
   7.2. Бусад зардал, гарз                                  980
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                            42,395
   9. Орлогын татварын зардал                               8,733
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                            33,662
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                                      -
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                            33,662

  Цэвэр ашиг – Улирлын цэвэр /тэрбум төгрөг/

  Asset 1
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2022/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                  2,238,431
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                  1,438,754
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                      699,100
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                  3,607,754
   1.4.1.               Хэвийн зээл                  3,583,982
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                      264,903
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                      (16,848)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                        30,970
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                    (255,253)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      426,319
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                        13,816
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                        79,949
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                      385,210
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                          6,586
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                          6,825
   1.11. Биет бус хөрөнгө                        22,496
   Нийт хөрөнгийн дүн                  8,925,239
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                  2,702,834
   2.2. Хадгаламж                  2,917,008
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                  1,999,230
   2.4. Бусад эх үүсвэр                      306,165
   2.5. Бусад өр төлбөр                      156,264
   Нийт өр төлбөрийн дүн                  8,081,502
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                      202,164
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                      301,481
   3.3. Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          6,995
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                      307,974
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                        25,123
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                      843,737
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                  8,925,239
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                  1,171,897

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%+4% нөөц интервал 17.65%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 17.65%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 36.29%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 8.00%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 10.76%

   Банкны орлогын тайлан

   2022/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                      669,457
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                        20,131
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                        22,923
   1.3. Үнэт цаасны                        98,909
   1.4. Зээлийн                      437,195
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                        90,299
   2. Хүүгийн зардал                      307,854
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                      163,359
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                        53,562
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                        90,934
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                      361,603
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                      102,698
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                      258,905
   6. Бусад орлого                      205,982
   6.1. Хүүгийн бус орлого                      190,776
   6.1.1. Арилжааны орлого                        69,169
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                        31,246
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                        85,083
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                          5,279
   6.2. Бусад орлого, олз                        15,205
   7. Бусад зардал                      310,883
   7.1. Хүүгийн бус зардал                      300,271
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                        89,853
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                     -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                        44,502
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                      165,916
   7.2. Бусад зардал, гарз                        10,612
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                      154,004
   9. Орлогын татварын зардал                        53,530
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                      100,474
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                              348
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                      100,821
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2022/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                  1,996,575
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                  1,364,962
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                      538,730
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                  3,674,118
   1.4.1.               Хэвийн зээл                  3,572,766
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                      295,235
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                      (15,337)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                        29,920
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                    (208,466)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      347,610
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                        37,730
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                        88,453
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                      383,451
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                          7,225
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                          7,096
   1.11. Биет бус хөрөнгө                        20,566
   Нийт хөрөнгийн дүн                  8,466,516
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                  2,442,840
   2.2. Хадгаламж                  3,083,999
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                  1,824,542
   2.4. Бусад эх үүсвэр                      304,092
   2.5. Бусад өр төлбөр                      106,028
   Нийт өр төлбөрийн дүн                  7,761,501
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                      179,049
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                      205,782
   3.3. Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          7,245
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                      261,404
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                        51,536
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                      705,015
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                  8,466,516
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                  1,066,218

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%+4% нөөц интервал 14.18%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 14.18%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 34.67%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -1.35%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% -3.74%

   Банкны орлогын тайлан

   2022/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                      480,937
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                        13,210
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                        16,627
   1.3. Үнэт цаасны                        75,579
   1.4. Зээлийн                      317,224
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                        58,298
   2. Хүүгийн зардал                      218,521
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                      119,613
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                        38,086
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                        60,822
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                      262,416
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                        52,632
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                      209,784
   6. Бусад орлого                      132,209
   6.1. Хүүгийн бус орлого                      120,742
   6.1.1. Арилжааны орлого                        53,558
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                        62,504
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                          4,680
   6.2. Бусад орлого, олз                        11,467
   7. Бусад зардал                      235,790
   7.1. Хүүгийн бус зардал                      226,844
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                        53,062
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                        26,809
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                        31,377
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                      115,596
   7.2. Бусад зардал, гарз                          8,946
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                      106,204
   9. Орлогын татварын зардал                        27,740
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                        78,464
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                              348
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                        78,811
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2022/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                  2,324,799
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                  1,311,841
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                      493,750
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                  3,537,989
   1.4.1.               Хэвийн зээл                  3,425,202
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                      266,330
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                      (15,106)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                        41,475
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                    (179,912)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      295,002
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                        51,247
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                      101,016
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                      386,535
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                          1,158
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                        54,945
   1.11. Биет бус хөрөнгө                        16,468
   Нийт хөрөнгийн дүн                  8,574,750
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                  2,037,943
   2.2. Хадгаламж                  3,579,697
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                  1,742,943
   2.4. Бусад эх үүсвэр                      353,269
   2.5. Бусад өр төлбөр                      145,925
   Нийт өр төлбөрийн дүн                  7,859,778
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                      204,827
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                      205,782
   3.3. Халаасны хувьцаа                         (9,391)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          7,245
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                      240,257
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                        66,252
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                      714,972
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                  8,574,750
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                  1,329,056

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 14.03%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 14.40%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 38.32%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 5.37%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 7.61%

   Банкны орлогын тайлан

   2022/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                      308,965
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                          7,585
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                        10,880
   1.3. Үнэт цаасны                        52,483
   1.4. Зээлийн                      203,170
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                        34,846
   2. Хүүгийн зардал                      142,622
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                        81,786
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                        24,043
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                        36,793
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                      166,343
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                        24,462
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                      141,881
   6. Бусад орлого                        80,764
   6.1. Хүүгийн бус орлого                        77,112
   6.1.1. Арилжааны орлого                        33,172
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                        40,514
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                          3,425
   6.2. Бусад орлого, олз                          3,653
   7. Бусад зардал                      139,524
   7.1. Хүүгийн бус зардал                      131,148
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                        26,844
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                          7,129
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                        20,392
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                        76,783
   7.2. Бусад зардал, гарз                          8,376
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                        83,121
   9. Орлогын татварын зардал                        25,822
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                        57,300
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                              348
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                        57,647
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2022/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                       2,119,438
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                       1,232,180
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                          476,365
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                       3,301,996
   1.4.1.               Хэвийн зээл                       3,169,012
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                          305,717
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                           (13,385)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                            34,627
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                        (193,975)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                          232,801
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            94,225
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                            47,430
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                          251,493
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               1,158
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                            58,439
   1.11. Биет бус хөрөнгө                            17,438
   Нийт хөрөнгийн дүн                       7,832,962
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                       1,996,937
   2.2. Хадгаламж                       3,169,294
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                       1,653,695
   2.4. Бусад эх үүсвэр                          324,686
   2.5. Бусад өр төлбөр                            56,695
   Нийт өр төлбөрийн дүн                       7,201,306
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                          194,739
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                          165,365
   3.3. Халаасны хувьцаа                             (9,713)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                               7,245
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                          186,438
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                            87,582
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                          631,656
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                       7,832,962
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                       1,088,419

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 12.54%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 12.83%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 36.86%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 1.74%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 4.14%

   Банкны орлогын тайлан

   2022/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                          139,101
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                               2,243
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                               4,856
   1.3. Үнэт цаасны                            27,867
   1.4. Зээлийн                            89,103
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                            15,031
   2. Хүүгийн зардал                            69,859
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                            43,324
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                            11,195
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                            15,340
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                            69,242
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                            18,071
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                            51,171
   6. Бусад орлого                            50,056
   6.1. Хүүгийн бус орлого                            48,037
   6.1.1. Арилжааны орлого                            15,102
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                            14,567
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                            18,368
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                                       1
   6.2. Бусад орлого, олз                               2,018
   7. Бусад зардал                            64,324
   7.1. Хүүгийн бус зардал                            60,525
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                            18,749
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                               8,279
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                            33,496
   7.2. Бусад зардал, гарз                               3,799
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                            36,903
   9. Орлогын татварын зардал                            14,102
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                            22,801
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                                (177)
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                            22,624
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2021/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                                              2,378,377
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                                              1,157,002
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                                                 494,593
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                                              3,261,525
   1.4.1.               Хэвийн зээл                                               3,161,031
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                                                 259,863
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                                                 (13,227)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                                                   42,247
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                                              (188,389)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      186,705
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            94,513
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                            85,718
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                          151,044
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               1,158
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                            71,054
   1.11. Биет бус хөрөнгө                            18,855
   Нийт хөрөнгийн дүн                       7,900,543
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                       1,764,233
   2.2. Хадгаламж                       3,570,795
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                       1,509,422
   2.4. Бусад эх үүсвэр                          370,194
   2.5. Бусад өр төлбөр                            89,866
   Нийт өр төлбөрийн дүн                       7,304,510
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                            194,739
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                            165,365
   3.3. Халаасны хувьцаа                              (9,713)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                               7,245
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                          191,516
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                            46,881
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                          596,033
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                       7,900,543
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                       1,080,040

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9%                 12.98%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12%                 13.28%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25%                 41.30%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15%                  11.98%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30%                   15.11%

   Банкны орлогын тайлан

   2021/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                          576,070
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                               8,343
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                            21,179
   1.3. Үнэт цаасны                            99,447
   1.4. Зээлийн                          387,663
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                            59,437
   2. Хүүгийн зардал                          330,505
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                          223,073
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                            40,071
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                            67,362
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                          245,564
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                            36,725
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                          208,840
   6. Бусад орлого                            98,307
   6.1. Хүүгийн бус орлого                            88,312
   6.1.1. Арилжааны орлого                            25,134
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                            62,969
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                                  209
   6.2. Бусад орлого, олз                               9,995
   7. Бусад зардал                          273,916
   7.1. Хүүгийн бус зардал                          261,596
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                            84,573
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                            17,868
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                            24,635
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                          134,520
   7.2. Бусад зардал, гарз                            12,321
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                            33,230
   9. Орлогын татварын зардал                            11,134
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                            22,096
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                                  865
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                            22,961

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2021/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Авлага, баталгаа, батлан даалт                6,259 1.14%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл, зээлийн шугам                   498 0.09%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт                6,434 1.18%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага, хувьцаа, зээлийн шугам                8,257 1.51%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2021/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                         1,893,695
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                          1,129,212
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                           457,905
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                        3,386,643
   1.4.1.               Хэвийн зээл                        3,296,529
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                           253,840
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                           (12,987)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                          42,308
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                         (193,048)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                              193,661
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            134,285
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                            162,707
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                             151,685
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                                 1,158
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                              68,363
   1.11. Биет бус хөрөнгө                              16,809
   Нийт хөрөнгийн дүн                     7,596,123
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                         1,491,493
   2.2. Хадгаламж                        3,590,889
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                         1,526,386
   2.4. Бусад эх үүсвэр                            313,844
   2.5. Бусад өр төлбөр                              81,829
   Нийт өр төлбөрийн дүн                     7,004,442
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                            194,739
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                            165,365
   3.3. Халаасны хувьцаа                              (9,713)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                                7,496
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                            165,484
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                              68,310
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                           591,681
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                      7,596,123
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                          897,583

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 12.20%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 12.50%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 35.13%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 8.88%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 17.54%

   Банкны орлогын тайлан

   2021/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого             426,418
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                    5,717
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                 15,950
   1.3. Үнэт цаасны                 73,524
   1.4. Зээлийн               287,015
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                 44,213
   2. Хүүгийн зардал            258,082
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                175,567
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                 29,926
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                 52,588
   3. Хүүгийн цэвэр орлого             168,336
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                  41,732
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого             126,604
   6. Бусад орлого               70,603
   6.1. Хүүгийн бус орлого                 62,446
   6.1.1. Арилжааны орлого                 18,685
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                 43,732
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                         29
   6.2. Бусад орлого, олз                    8,157
   7. Бусад зардал              174,161
   7.1. Хүүгийн бус зардал                165,149
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                  44,571
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                   9,681
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                  16,796
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                  94,101
   7.2. Бусад зардал, гарз                   9,012
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал               23,047
   9. Орлогын татварын зардал                   5,332
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                 17,715
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                      894
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн               18,609

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2021/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд  Авлага            22,110 4.24%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл, зээлийн шугам, авлага              22,749 4.37%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт     7,504 1.44%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, баталгаа, батлан даалт,авлага, хувьцаа, зээлийн шугам 12,743 2.45%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2021/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                   2,252,934
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                  1,255,181
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                      450,377
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                  3,129,555
   1.4.1.               Хэвийн зээл                  3,028,843
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                      268,627
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                      (11,911)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                        46,491
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                    (202,495)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      206,353
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                      139,785
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                      133,863
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                      151,250
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                        23,165
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                        59,149
   1.11. Биет бус хөрөнгө                        16,722
   Нийт хөрөнгийн дүн                  7,818,335
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                  1,826,009
   2.2. Хадгаламж                  3,656,459
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                  1,371,734
   2.4. Бусад эх үүсвэр                      252,205
   2.5. Бусад өр төлбөр                      129,555
   Нийт өр төлбөрийн дүн                  7,235,961
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө       68,019
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 291,844
   3.3. Халаасны хувьцаа (9,471)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 7,496
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал     172,440
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө    52,047
   Өөрийн хөрөнгийн дүн   582,374
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн      7,818,335
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                      920,557

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 12.35%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 12.65%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >20% 40.35%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 2.29%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 4.27%

   Банкны орлогын тайлан

   2021/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого      277,276
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн       4,124
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн    10,256
   1.3. Үнэт цаасны  47,378
   1.4. Зээлийн  186,329
   1.5. Бусад хүүгийн орлого   29,187
   2. Хүүгийн зардал   179,042
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү  122,917
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал  19,385
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал   36,740
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  98,233
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал  36,241
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого   61,992
   6. Бусад орлого     51,747
   6.1. Хүүгийн бус орлого    38,888
   6.1.1. Арилжааны орлого   11,314
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого     679
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого    26,868
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого       27
   6.2. Бусад орлого, олз   12,859
   7. Бусад зардал   103,507
   7.1. Хүүгийн бус зардал     95,507
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал   24,476
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал  10,416
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал  60,615
   7.2. Бусад зардал, гарз  8,000
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал    10,233
   9. Орлогын татварын зардал    1,773
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал    8,460
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого     842
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн  9,302

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2021/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд  Авлага            21,954 4.16%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл, зээлийн шугам, авлага              22,308 4.22%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт     6,128 1.16%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, зээлийн шугам, хувьцаа, баталгаа, батлан даалт, авлага 13,878 2.63%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2021/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                                                1,954,909
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                                                 1,231,736
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                                                   327,248
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                                               3,033,802
   1.4.1.               Хэвийн зээл                                                2,897,878
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                                                    279,352
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                    (8,059)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                    80,996
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                (216,365)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                  207,990
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                    162,159
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                     91,526
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                    149,175
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                     30,621
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                      47,651
   1.11. Биет бус хөрөнгө                      17,163
   Нийт хөрөнгийн дүн            7,253,980
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                1,450,169
   2.2. Хадгаламж               3,663,597
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                1,277,940
   2.4. Бусад эх үүсвэр                   182,334
   2.5. Бусад өр төлбөр                     92,740
   Нийт өр төлбөрийн дүн             6,666,779
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 68,019
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 291,844
   3.3. Халаасны хувьцаа (9,471)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 7,496
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                    187,991
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                     41,323
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                 587,201
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн            7,253,980
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                   813,276

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 12.78%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 13.07%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >20% 38.16%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 7.78%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 9.60%

   Банкны орлогын тайлан

   2021/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого        144,135
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн              1,854
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн             5,060
   1.3. Үнэт цаасны           22,399
   1.4. Зээлийн        100,054
   1.5. Бусад хүүгийн орлого           14,769
   2. Хүүгийн зардал         94,396
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү -
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү          64,827
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал            9,653
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал            19,915
   3. Хүүгийн цэвэр орлого         49,739
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал           30,497
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 19,242
   6. Бусад орлого          21,124
   6.1. Хүүгийн бус орлого          20,688
   6.1.1. Арилжааны орлого             5,526
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого             2,388
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого            12,772
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого 1
   6.2. Бусад орлого, олз                 437
   7. Бусад зардал          37,723
   7.1. Хүүгийн бус зардал           37,555
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал             4,203
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал              4,912
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал          28,440
   7.2. Бусад зардал, гарз                 168
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал            2,643
   9. Орлогын татварын зардал 47
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал            2,596
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                 853
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн           3,449

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2021/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд  Авлага 22,667 4.17%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл, зээлийн шугам, авлага 23,164 4.26%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт 3,222 0.59%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага 26,107 4.80%
  • Аудитлагдсан санхүүгийн хураангуй тайлан

   2020/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                   1,947,425
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                   1,228,007
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                      296,326
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                   3,031,346
   1.4.1.               Хэвийн зээл                  2,828,394
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                      256,745
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (9,132)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                      115,462
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                   (160,125)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      205,615
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                      155,377
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                      182,702
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 146,499
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                        39,672
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                        26,984
   1.11. Биет бус хөрөнгө                        18,038
   Нийт хөрөнгийн дүн                7,277,990
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                     1,411,155
   2.2. Хадгаламж                  3,648,052
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                   1,287,016
   2.4. Бусад эх үүсвэр 177,974
   2.5. Бусад өр төлбөр                      122,235
   Нийт өр төлбөрийн дүн                6,646,432
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 68,019
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 291,844
   3.3. Халаасны хувьцаа (9,471)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 7,496
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 210,853
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 62,818
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 631,558
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 7,277,990
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 804,472

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 13.75%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 14.16%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >20% 40.23%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 13.22%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 26.16%

   Аудитлагдсан орлогын тайлан

   2020/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 570,132
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн 13,921
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 22,219
   1.3. Үнэт цаасны              49,912
   1.4. Зээлийн           466,069
   1.5. Бусад хүүгийн орлого              18,012
   2. Хүүгийн зардал         365,780
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү 13,525
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү 279,528
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал 60,154
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал 12,572
   3. Хүүгийн цэвэр орлого 204,353
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 93,836
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 110,516
   6. Бусад орлого 99,996
   6.1. Хүүгийн бус орлого            93,048
   6.1.1. Арилжааны орлого             27,414
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого             15,962
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого             49,672
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого -
   6.2. Бусад орлого, олз              6,947
   7. Бусад зардал 188,023
   7.1. Хүүгийн бус зардал 174,730
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал 39,238
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал 17,807
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал 117,685
   7.2. Бусад зардал, гарз 13,293
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 22,489
   9. Орлогын татварын зардал 12,095
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 10,394
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого 2,929
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 13,323

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2020/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд  Авлага 25,186 4.60%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл, зээлийн шугам, авлага 25,348 4.63%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт 3,440 0.63%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага 60,429 11.04%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2020/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                  1,933,085
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                  1,282,746
   1.3. Хөрөнгө оруулалт                      240,471
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт                                 -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)                  3,005,214
   1.4.1.               Хэвийн зээл                  2,874,673
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                      238,358
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                         (9,212)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                        50,078
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан                    (148,683)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      237,068
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                      184,295
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                        92,378
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                      142,979
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                        37,927
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                        47,414
   1.11. Биет бус хөрөнгө                        17,803
   Нийт хөрөнгийн дүн                  7,221,381
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах                  1,369,442
   2.2. Хадгаламж                  3,728,686
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                  1,223,983
   2.4. Бусад эх үүсвэр                      161,898
   2.5. Бусад өр төлбөр                      273,095
   Нийт өр төлбөрийн дүн                  6,757,103
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                        57,793
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                      134,190
   3.3. Халаасны хувьцаа                              (81)
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          7,747
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                      240,678
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                        23,950
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                      464,278
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                  7,221,381
   Тэнцлийн гадуурх данс  
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 570,720

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 10.04%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 15.01%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >20% 38.04%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 12.09%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 13.42%

   Банкны орлогын тайлан

   2020/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                      404,638
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн                        10,830
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                        16,494
   1.3. Үнэт цаасны                        30,687
   1.4. Зээлийн                      301,738
   1.5. Бусад хүүгийн орлого                        44,888
   2. Хүүгийн зардал                      323,796
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү                        13,526
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү                      205,722
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                        44,772
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал                          1,536
   2.5. Бусад хүүгийн зардал                        58,239
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                        80,843
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                        75,329
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                          5,514
   6. Бусад орлого                      166,483
   6.1. Хүүгийн бус орлого                      132,329
   6.1.1. Арилжааны орлого                        20,310
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                        72,848
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                        38,355
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                              816
   6.2. Бусад орлого, олз                        34,154
   7. Бусад зардал                      149,634
   7.1. Хүүгийн бус зардал                      147,394
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал                        48,973
   7.1.2. Арилжааны зардал                                 -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                                 -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал                        13,327
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                        85,094
   7.2. Бусад зардал, гарз                          2,239
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                        22,364
   9. Орлогын татварын зардал                          6,376
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                        15,988

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2020/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд  Нэгжийн эрх 28,000 4.69%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч  Зээл, зээлийн шугам, авлага 25,398 4.26%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан  Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт 3,183 0.53%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд  Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага, хувьцаа 80,385 13.47%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2020/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,307,769
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 1,307,738
   1.3. Хөрөнгө оруулалт 232,541
   1.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр) 3,025,278
   1.4.1. Хэвийн зээл 2,887,432
   1.4.2. Чанаргүй зээл 201,712
   1.4.3. Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (8,807)
   1.4.4. Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 61,266
   1.4.5. Зээлийн эрсдэлийн сан (116,325)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 244,879
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө 188,300
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 128,388
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 145,554
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 45,513
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 26,625
   1.11. Биет бус хөрөнгө 16,489
   Нийт хөрөнгийн дүн 6,669,074
   2. Өр төлбөр
   2.1. Харилцах 1,510,053
   2.2. Хадгаламж 3,089,235
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 1,089,952
   2.4. Бусад эх үүсвэр 192,373
   2.5. Бусад өр төлбөр 301,025
   Нийт өр төлбөрийн дүн 6,182,637
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 57,793
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 135,172
   3.3. Халаасны хувьцаа -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 7,747
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 262,505
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 23,220
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 486,437
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 6,669,074
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 474,602

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2020/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 10.79%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 15.85%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >20% 30.77%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 5.89%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 10.85%

   Банкны орлогын тайлан

   2020/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 258,393
   1.1. Монгол банканд байршуулсан хөрөнгийн  7,883
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  10,670
   1.3. Үнэт цаасны 16,086
   1.4. Зээлийн 197,090
   1.5. Бусад хүүгийн орлого 26,664
   2. Хүүгийн зардал 211,238
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү  13,533
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү  135,903
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал 25,590
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал 1,536
   2.5. Бусад хүүгийн зардал 34,676
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  47,154
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 57,199
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (10,045)
   6. Бусад орлого 159,871
   6.1. Хүүгийн бус орлого  126,757
   6.1.1. Арилжааны орлого  13,033
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 87,040
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 25,466
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого 1,217
   6.2. Бусад орлого, олз  33,114
   7. Бусад зардал 118,764
   7.1. Хүүгийн бус зардал  117,425
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал  47,375
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал 12,352
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал 57,699
   7.2. Бусад зардал, гарз 1,338
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал  31,063
   9. Орлогын татварын зардал 6,247
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 24,815

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2020/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл,авлага, баталгаа батлан даалт 28,762 4.65%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл, зээлийн шугам, авлага 26,891 4.34%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт 3,205 0.52%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага 87,728 14.17%
  • АУДИТЛАГДААГҮЙ САНХҮҮГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

   2020/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,492,063
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 968,875
   1.3. Хөрөнгө оруулалт 206,168
   1.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр) 3,106,970
   1.4.1. Хэвийн зээл 2,960,604
   1.4.2. Чанаргүй зээл 174,013
   1.4.3. Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (8,512)
   1.4.4. Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 93,736
   1.4.5. Зээлийн эрсдэлийн сан (112,871)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 191,640
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө 199,458
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 88,350
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 144,438
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 50,091
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 68,345
   1.11. Биет бус хөрөнгө 16,950
   Нийт хөрөнгийн дүн 6,533,348
   2. Өр төлбөр
   2.1. Харилцах 1,678,789
   2.2. Хадгаламж 2,996,236
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 811,320
   2.4. Бусад эх үүсвэр 272,285
   2.5. Бусад өр төлбөр 283,959
   Нийт өр төлбөрийн дүн 6,042,589
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 57,793
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 135,172
   3.3. Халаасны хувьцаа -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 6,505
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 273,755
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 17,534
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 490,759
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 6,533,348
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 488,307

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 10.48%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 15.25%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >20% 31.98%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 6.73%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% 8.34%

   Банкны орлогын тайлан

   2020/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 151,048
   1.1. Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн  4,465
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  5,304
   1.3. Үнэт цаасны 8,574
   1.4. Зээлийн 119,373
   1.5. Бусад хүүгийн орлого 13,332
   2. Хүүгийн зардал 109,113
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү  8,606
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү  69,756
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал 13,116
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал 17,635
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  41,935
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 63,369
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (21,434)
   6. Бусад орлого 66,877
   6.1. Хүүгийн бус орлого  63,711
   6.1.1. Арилжааны орлого  8,545
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 41,086
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 12,822
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого 1,260
   6.2. Бусад орлого, олз  3,166
   7. Бусад зардал 42,639
   7.1. Хүүгийн бус зардал  42,012
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал  6,244
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал 6,339
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал 6,339
   7.2. Бусад зардал, гарз 627
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал  2,805
   9. Орлогын татварын зардал 311
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 2,494

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2020/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Нэгжийн эрх 28,000 4.47%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл шугам, авлага 28,050 4.47%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт 2,528 0.40%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, зээлийн шугам, баталгаа, батлан даалт, авлага, хувьцаа 77,206 12.31%
  • Аудитлагдсан санхүүгийн хураангуй тайлан

   2019/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл  Хугацааны эцсийн үлдэгдэл 
   1. ХӨРӨНГӨ
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,465,380
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 1,012,300
   1.3 Хөрөнгө оруулалт 200,682
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт                             -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)            3,306,694
   1.4.1.               Хэвийн зээл             3,180,421
   1.4.2.               Чанаргүй зээл                 165,058
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                (9,299)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                91,708
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан             (121,194)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                138,110
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                156,375
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                101,963
   1.8. Үндсэн хөрөнгө                147,749
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                  42,388
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                  57,125
   1.11. Биет бус хөрөнгө                   14,370
   Нийт хөрөнгийн дүн         6,643,136
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах           1,809,998
   2.2. Хадгаламж            3,003,032
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                815,374
   2.4. Бусад эх үүсвэр                268,031
   2.5. Бусад өр төлбөр  284,196
   Нийт өр төлбөрийн дүн         6,180,631
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 57,793
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал       135,172
   3.3. Халаасны хувьцаа                        -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл              7,747
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал         197,396
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө            64,397
   Өөрийн хөрөнгийн дүн        462,505
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн     6,643,136
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 675,316

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2019/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 9.03%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 13.54%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 32.58%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -0.91%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% -13.44%

   Аудитлагдсан Орлогын тайлан

   2019/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого             577,892
   1.1 Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн                  18,536
   1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                    21,176
   1.3 Үнэт цаасны                    57,135
   1.4 Зээлийн                 466,427
   1.5 Бусад хүүгийн орлого                   14,617
   2. Хүүгийн зардал              366,007
   2.1 Харилцахад төлсөн хүү                   39,469
   2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү               284,693
   2.3 Зээлийн хүүгийн зардал                   40,993
   2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал                                 -
   2.5 Бусад хүүгийн зардал                         851
   3. Хүүгийн цэвэр орлого               211,885
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                 135,445
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                76,440
   6. Бусад орлого               107,105
   6.1 Хүүгийн бус орлого                   98,687
   6.1.1 Арилжааны орлого                   12,299
   6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                   31,291
   6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                   55,098
   6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого                                 -
   6.2 Бусад орлого, олз                      8,417
   7. Бусад зардал             158,650
   7.1 Хүүгийн бус зардал               148,984
   7.1.1 Бусад эрсдлийн сангийн зардал                    11,582
   7.1.2 Арилжааны зардал                                 -
   7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                                 -
   7.1.4 Хураамж шимтгэлийн зардал                   17,094
   7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал                 120,308
   7.2 Бусад зардал, гарз                     9,666
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                 24,895
   9. Орлогын татварын зардал                     8,590
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                 16,305
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                 (5,451)
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 10,853

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2019/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 27,905 4.8%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 29,422 5.1%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 2,209 0.4%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл,  баталгаа, батлан даалт, авлага 67,234 11.7%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2019/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,630,102
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 1,044,918
   1.3. Хөрөнгө оруулалт 207,672
   1.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр) 3,151,752
   1.4.1. Хэвийн зээл 2,987,225
   1.4.2. Чанаргүй зээл 228,035
   1.4.3. Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (9,346)
   1.4.4. Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 88,907
   1.4.5. Зээлийн эрсдэлийн сан (143,069)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 201,529
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө 236,398
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 46,014
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 129,116
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 50,150
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 79,677
   1.11. Биет бус хөрөнгө 15,917
   Нийт хөрөнгийн дүн 6,793,244
   2. Өр төлбөр
   2.1. Харилцах 1,840,736
   2.2. Хадгаламж 3,123,470
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 854,664
   2.4. Бусад эх үүсвэр 284,452
   2.5. Бусад өр төлбөр 138,895
   Нийт өр төлбөрийн дүн 6,242,216
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 108,101
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 127,629
   3.3. Халаасны хувьцаа -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 6,855
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 289,174
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 19,269
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 551,028
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 6,793,244
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 593,270

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2019/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 10.0%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >12% 13.9%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 33.5%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -8.4%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±30% -13.5%

   Банкны орлогын тайлан

   2019/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 437,815
   1.1. Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн  12,314
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  15,095
   1.3. Үнэт цаасны 43,541
   1.4. Зээлийн 328,872
   1.5. Бусад хүүгийн орлого 37,994
   2. Хүүгийн зардал 300,590
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү  22,227
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү  209,929
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал 32,121
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал 36,313
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  137,225
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 86,299
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 50,926
   6. Бусад орлого 138,846
   6.1. Хүүгийн бус орлого  136,846
   6.1.1. Арилжааны орлого  10,389
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 84,434
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 41,541
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого -
   6.2. Бусад орлого, олз 2,483
   7. Бусад зардал 135,796
   7.1. Хүүгийн бус зардал  134,224
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал  29,604
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал 17,138
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал 87,482
   7.2. Бусад зардал, гарз 1,572
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 53,977
   9. Орлогын татварын зардал 4,199
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 49,778

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2019/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр  Үлдэгдэл дүн  Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 18,703 3.1%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигчид Зээл 17,185 2.8%
   2.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 2,342 0.4%
   2.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд  Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага 67,754 11.1%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2019/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,415,809
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 838,365
   1.3. Хөрөнгө оруулалт 322,096
   1.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр) 3,307,469
   1.4.1. Хэвийн зээл 3,098,171
   1.4.2. Чанаргүй зээл 259,617
   1.4.3. Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (9,866)
   1.4.4. Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 95,484
   1.4.5. Зээлийн эрсдэлийн сан (135,938)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 199,625
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө 107,601
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 57,022
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 125,004
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 41,283
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 81,201
   1.11. Биет бус хөрөнгө 14,193
   Нийт хөрөнгийн дүн 6,509,667
   2. Өр төлбөр
   2.1. Харилцах 1,624,094
   2.2. Хадгаламж 2,984,327
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 833,543
   2.4. Бусад эх үүсвэр 347,954
   2.5. Бусад өр төлбөр 175,338
   Нийт өр төлбөрийн дүн 5,965,257
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 108,101
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 127,629
   3.3. Халаасны хувьцаа -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 6,855
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 277,586
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 24,239
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 544,410
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 6,509,667
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 575,931

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2019/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 11.4%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.0%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 33.7%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 6.1%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% 8.6%

   Банкны орлогын тайлан

   2019/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 278,026
   1.1. Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн  8,102
   1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  9,224
   1.3. Үнэт цаасны 32,869
   1.4. Зээлийн 204,955
   1.5. Бусад хүүгийн орлого 22,876
   2. Хүүгийн зардал 191,730
   2.1. Харилцахад төлсөн хүү  13,335
   2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү  137,112
   2.3. Зээлийн хүүгийн зардал 19,834
   2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5. Бусад хүүгийн зардал 21,449
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  86,296
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 65,751
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 20,545
   6. Бусад орлого 166,842
   6.1. Хүүгийн бус орлого  115,337
   6.1.1. Арилжааны орлого  6,875
   6.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 81,966
   6.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 26,496
   6.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого -
   6.2. Бусад орлого, олз  1,505
   7. Бусад зардал 93,012
   7.1. Хүүгийн бус зардал  91,931
   7.1.1. Бусад эрсдлийн сангийн зардал  24,080
   7.1.2. Арилжааны зардал -
   7.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4. Хураамж шимтгэлийн зардал 10,690
   7.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал 57,161
   7.2. Бусад зардал, гарз 1,081
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал  44,375
   9. Орлогын татварын зардал 6,184
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 38,191

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2019/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 18,853 3.1%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 18,755 3.1%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 2,479 0.4%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, зээлийн баталгаа, батлан даалт, авлага 73,410 12.2%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2019/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйл  Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. ХӨРӨНГӨ
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,082,617
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                 871,647
   1.3 Хөрөнгө оруулалт                      385,927
   1.3.1.               Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт                                 -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр) 3,107,894
   1.4.1.               Хэвийн зээл 2,858,420
   1.4.2.               Чанаргүй зээл 341,447
   1.4.3.               Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (9,178)
   1.4.4.               Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 116,953
   1.4.5.               Зээлийн эрсдэлийн сан (199,748)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 115,352
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө 118,203
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 56,428
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 120,202
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 37,567
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 91,428
   1.11. Биет бус хөрөнгө 14,401
   Нийт хөрөнгийн дүн 6,001,667
   2. ӨР ТӨЛБӨР
   2.1. Харилцах  1,310,532
   2.2. Хадгаламж 2,875,924
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 870,749
   2.4. Бусад эх үүсвэр 277,697
   2.5. Бусад өр төлбөр 146,657
   Нийт өр төлбөрийн дүн 5,481,558
   3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 108,101
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 127,629
   3.3. Халаасны хувьцаа  -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 6,962
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 227,141
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 50,276
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 520,109
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 6,001,667
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 528,012

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2019/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 10.8%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.0%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 32.4%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -3.2%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -7.4%

   Банкны орлогын тайлан

   2019/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 152,343
   1.1 Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн  3,985
   1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  4,257
   1.3 Үнэт цаасны 12,959
   1.4 Зээлийн 122,483
   1.5 Бусад хүүгийн орлого 8,658
   2. Хүүгийн зардал 89,670
   2.1 Харилцахад төлсөн хүү  4,876
   2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү  68,988
   2.3 Зээлийн хүүгийн зардал 9,049
   2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5 Бусад хүүгийн зардал 6,758
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  62,673
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 38,325
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 24,348
   6. Бусад орлого 57,894
   6.1 Хүүгийн бус орлого  57,718
   6.1.1 Арилжааны орлого  45,088
   6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого -
   6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 12,630
   6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого -
   6.2 Бусад орлого, олз 176
   7. Бусад зардал 76,679
   7.1 Хүүгийн бус зардал  76,361
   7.1.1 Бусад эрсдлийн сангийн зардал  90
   7.1.2 Арилжааны зардал -
   7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 44,004
   7.1.4 Хураамж шимтгэлийн зардал 4,872
   7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 27,396
   7.2 Бусад зардал, гарз 318
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал  5,563
   9. Орлогын татварын зардал 23
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 5,540
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого -
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 5,540

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2020/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 20,950 3.7%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 28,050 4.47%
   2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 3,438 0.6%
   2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага 77,146 13.6%
  • Аудитлагдсан санхүүгийн хураангуй тайлан

   2018/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө               1,181,731
   1.2 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                868,954
   1.3 Хөрөнгө оруулалт                 373,212
   1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт                                 -
   1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр)              3,183,724
   1.4.1 Хэвийн зээл              3,079,527
   1.4.2 Чанаргүй зээл                 175,636
   1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр               (10,940)
   1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                  112,401
   1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан              (172,900)
   1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                 125,353
   1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө                  55,534
   1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                    79,194
   1.8 Үндсэн хөрөнгө                130,090
   1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                   34,294
   1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                    34,777
   1.11 Биет бус хөрөнгө                   14,250
   Нийт хөрөнгийн дүн           6,081,113
   2. Өр төлбөр
   2.1 Харилцах              1,441,007
   2.2 Хадгаламж                  2,859,629
   2.3 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                      681,930
   2.4 Бусад эх үүсвэр                      440,643
   2.5 Бусад өр төлбөр                      144,827
   Нийт өр төлбөрийн дүн                  5,568,037
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                      108,101
   3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал                      127,629
   3.3 Халаасны хувьцаа                                 -
   3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                          6,855
   3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                202,843
   3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө                   67,648
   Өөрийн хөрөнгийн дүн               513,076
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн                  6,081,113
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 424,323

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2018/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 11.1%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.6%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 36.7%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -2.1%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -5.3%

   Банкны орлогын тайлан

   2018/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого                      493,961
   1.1 Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн                        11,833
   1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                        10,902
   1.3 Үнэт цаасны                        70,847
   1.4 Зээлийн                      388,391
   1.5 Бусад хүүгийн орлого                        11,989
   2. Хүүгийн зардал                      323,255
   2.1 Харилцахад төлсөн хүү                        18,382
   2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү                      267,256
   2.3 Зээлийн хүүгийн зардал                        37,260
   2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал                              357
   2.5     Бусад хүүгийн зардал                          -
   3. Хүүгийн цэвэр орлого                      170,706
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                      66,151
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                       104,555
   6. Бусад орлого                      157,528
   6.1 Хүүгийн бус орлого                      139,117
   6.1.1 Арилжааны орлого                        19,173
   6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                        72,554
   6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                        47,389
   6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого                                 -
   6.2 Бусад орлого, олз                        18,412
   7. Бусад зардал                      186,484
   7.1 Хүүгийн бус зардал                      138,012
   7.1.1 Бусад эрсдлийн сангийн зардал                        16,949
   7.1.2 Арилжааны зардал                                 -
   7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                                 -
   7.1.4 Хураамж шимтгэлийн зардал                    12,323
   7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал                 108,740
   7.2 Бусад зардал, гарз                   48,472
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал                 75,600
   9. Орлогын татварын зардал                   22,054
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                 53,546
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                (4,667)
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн                48,880

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2018/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 22,930 4.0%
   2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл  27,275 4.8%
   2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 2,629 0.5%
   2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл,  баталгаа, батлан даалт, авлага 70,770 12.4%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2018/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө  1,051,426
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө    566,816
   1.3. Хөрөнгө оруулалт 310,216
   1.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт -
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)   2,794,836
   1.4.1. Хэвийн зээл 2,624,199
   1.4.2. Чанаргүй зээл  230,889
   1.4.3. Зээлийн хойшлогдсон төлбөр     (10,216)
   1.4.4. Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 132,912
   1.4.5. Зээлийн эрсдэлийн сан (182,947)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө  100,797
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө  122,231
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө    89,740
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 106,443
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө   41,220
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 45,744
   1.11. Биет бус хөрөнгө 17,170
   Нийт хөрөнгийн дүн 5,246,640
   2. Өр төлбөр
   2.1. Харилцах  1,084,243
   2.2. Хадгаламж  2,501,937
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр  734,125
   2.4. Бусад эх үүсвэр  332,961
   2.5. Бусад өр төлбөр  151,710
   Нийт өр төлбөрийн дүн  4,804,975
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө    104,392
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 74,338
   3.3. Халаасны хувьцаа -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл  3,962
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал    181,443
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 77,530
   Өөрийн хөрөнгийн дүн   441,665
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн  5,246,640
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)  430,727

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2018/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих  Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 9.38%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.05%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 30.90%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -1.48%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -7.42%

   Банкны орлогын тайлан

   2018/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл  Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 366,275
   1.1.              Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн 8,611
   1.2.              Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 6,589
   1.3.              Үнэт цаасны 57,562
   1.4.               Зээлийн 284,133
   1.5.               Бусад хүүгийн орлого 9,380
   2. Хүүгийн зардал 239,562
   2.1.               Харилцахад төлсөн хүү 13,536
   2.2.               Хадгаламжинд төлсөн хүү 199,595
   2.3.               Зээлийн хүүгийн зардал 24,393
   2.4.               Үнэт цаасны хүүгийн зардал 200
   2.5.               Бусад хүүгийн зардал 1,838
   3. Хүүгийн цэвэр орлого 126,713
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 100,568
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 26,146
   6. Бусад орлого 112,888
   6.1.               Хүүгийн бус орлого 96,148
   6.1.1.                    Арилжааны орлого 8,599
   6.1.2.                    Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 53,736
   6.1.3.                    Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 33,814
   6.1.4.                    Бусад хүүгийн бус орлого -
   6.2.               Бусад орлого, олз 16,740
   7. Бусад зардал 99,182
   7.1.               Хүүгийн бус зардал 96,060
   7.1.1.                    Бусад эрсдлийн сангийн зардал 14,865
   7.1.2.                    Арилжааны зардал -
   7.1.3.                    Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал -
   7.1.4.                    Хураамж шимтгэлийн зардал 11,425
   7.1.5.                    Үйл ажиллагааны бусад зардал 69,770
   7.2.               Бусад зардал, гарз 3,122
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 39,852
   9. Орлогын татварын зардал 7,755
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 32,096

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2018/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр  Үлдэгдэл дүн   Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь 
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 21,647 4.3%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   1.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигчид  Зээл 3,998 0.8%
   1.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд  Зээл 2,005 0.4%
   1.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд  Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага 82,136 16.5%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2018/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,302,358
   1.2 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 334,084
   1.3 Хөрөнгө оруулалт 457,629
   1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 1,200
   1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр) 2,800,240
   1.4.1 Хэвийн зээл 2,572,466
   1.4.2 Чанаргүй зээл 224,324
   1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (10,289)
   1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 188,909
   1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан (175,170)
   1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 71,407
   1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 128,204
   1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 48,251
   1.8 Үндсэн хөрөнгө 147,855
   1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 37,306
   1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 31,426
   1.11 Биет бус хөрөнгө 16,308
   Нийт хөрөнгийн дүн 5,393,068
   2. Өр төлбөр
   2.1 Харилцах 1,196,971
   2.2 Хадгаламж 2,465,845
   2.3 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 767,314
   2.4 Бусад эх үүсвэр 334,792
   2.5 Бусад өр төлбөр 144,343
   Нийт өр төлбөрийн дүн 4,909,265
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 104,392
   3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал 74,338
   3.3 Халаасны хувьцаа -
   3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 3,962
   3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 224,618
   3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө 76,493
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 483,803
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 5,393,068
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 490,308

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2018/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 9.9%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.1%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 33.0%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% 9.4%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% 11.2%

   Банкны орлогын тайлан

   2018/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 294,323
   1.1 Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн  6,054
   1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  3,856
   1.3 Үнэт цаасны 44,386
   1.4 Зээлийн 234,217
   1.5 Бусад хүүгийн орлого 5,810
   2. Хүүгийн зардал 159,151
   2.1 Харилцахад төлсөн хүү  8,265
   2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү  133,998
   2.3 Зээлийн хүүгийн зардал 15,771
   2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5 Бусад хүүгийн зардал 1,118
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  135,172
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 78,991
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 56,181
   6. Бусад орлого 43,388
   6.1 Хүүгийн бус орлого 26,997
   6.1.1 Арилжааны орлого  4,885
   6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого -
   6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 22,112
   6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого -
   6.2 Бусад орлого, олз 16,391
   7. Бусад зардал 74,339
   7.1 Хүүгийн бус зардал  71,562
   7.1.1 Бусад эрсдлийн сангийн зардал  7,124
   7.1.2 Арилжааны зардал -
   7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 12,822
   7.1.4 Хураамж шимтгэлийн зардал 7,244
   7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 44,372
   7.2 Бусад зардал, гарз 2,777
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал  25,230
   9. Орлогын татварын зардал 4,258
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 20,972

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2018/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 20,889 3.6%
   2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл  756 0.1%
   2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 1,190 0.2%
   2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл баталгаа, батлан даалт, авлага 81,066 13.9%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2018/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,753,470
   1.2 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 74,827
   1.3 Хөрөнгө оруулалт   520,904
   1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 1,200
   1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр) 2,272,111
   1.4.1 Хэвийн зээл 2,078,102
   1.4.2 Чанаргүй зээл  188,253
   1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (5,617)
   1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 100,691
   1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан (89,318)
   1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө  66,695
   1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 96,399
   1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө  25,587
   1.8 Үндсэн хөрөнгө 164,813
   1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө   59,927
   1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө   45,997
   1.11 Биет бус хөрөнгө 16,435
   Нийт хөрөнгийн дүн 5,097,163
   2. Өр төлбөр
   2.1 Харилцах  910,498
   2.2 Хадгаламж   2,446,902
   2.3 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр       893,146
   2.4 Бусад эх үүсвэр  275,404
   2.5 Бусад өр төлбөр   160,952
   Нийт өр төлбөрийн дүн  4,686,902
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 52,146
   3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал    46,584
   3.3 Халаасны хувьцаа -
   3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл   9,204
   3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал  256,290
   3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө 46,037
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 410,261
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн  5,097,163
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)  519,866

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2018/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих  Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 9.6%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.4%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 40.3%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -5.3%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -9.5%

   Банкны орлогын тайлан

   2018/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл  Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 116,238
   1.1.              Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн 2,816
   1.2.              Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 1,344
   1.3.              Үнэт цаасны 25,160
   1.4.               Зээлийн 83,898
   1.5.               Бусад хүүгийн орлого 3,019
   2. Хүүгийн зардал  79,732
   2.1.               Харилцахад төлсөн хүү 4,118
   2.2.               Хадгаламжинд төлсөн хүү 67,047
   2.3.               Зээлийн хүүгийн зардал 7,976
   2.4.               Үнэт цаасны хүүгийн зардал  -
   2.5.               Бусад хүүгийн зардал  590
   3. Хүүгийн цэвэр орлого 36,507
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 23,083
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 13,424
   6. Бусад орлого 28,093
   6.1.               Хүүгийн бус орлого 12,825
   6.1.1.                    Арилжааны орлого 2,742
   6.1.2.                    Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого  -
   6.1.3.                    Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 10,083
   6.1.4.                    Бусад хүүгийн бус орлого  -
   6.2.               Бусад орлого, олз 15,268
   7. Бусад зардал 31,988
   7.1.               Хүүгийн бус зардал 31,791
   7.1.1.                    Бусад эрсдлийн сангийн зардал 1,262
   7.1.2.                    Арилжааны зардал         -
   7.1.3.                    Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 4,920
   7.1.4.                    Хураамж шимтгэлийн зардал 3,498
   7.1.5.                    Үйл ажиллагааны бусад зардал 22,111
   7.2.               Бусад зардал, гарз 198
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 9,529
   9. Орлогын татварын зардал 181
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 9,349

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2018/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр  Үлдэгдэл дүн   Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь 
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 20,295 4.1%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   1.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигчид  Зээл 4,953 1.0%
   1.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд  Зээл 132 0.0%
   1.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд  Зээл, баталгаа, батлан даалт, авлага 83,780 17.0%
  • Аудитлагдсан санхүүгийн хураангуй тайлан

   2017/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                 1,140,313
   1.2 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                    701,376
   1.3 Хөрөнгө оруулалт               613,716
   1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт                   1,200
   1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр)           2,318,058
   1.4.1 Хэвийн зээл           2,116,535
   1.4.2 Чанаргүй зээл               192,495
   1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                  (6,138)
   1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                    110,699
   1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан                   (95,533)
   1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                      75,466
   1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө                      64,536
   1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                     26,886
   1.8 Үндсэн хөрөнгө                    140,555
   1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                      57,506
   1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                      52,556
   1.11 Биет бус хөрөнгө                      13,617
   Нийт хөрөнгийн дүн            5,204,584
   2. Өр төлбөр
   2.1 Харилцах                    998,977
   2.2 Хадгаламж                 2,412,575
   2.3 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                    968,162
   2.4 Бусад эх үүсвэр                    267,728
   2.5 Бусад өр төлбөр                    165,453
   Нийт өр төлбөрийн дүн             4,812,895
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                 52,146
   3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал                 46,584
   3.3 Халаасны хувьцаа                          -
   3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                        3,962
   3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                    218,534
   3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө                      70,463
   Өөрийн хөрөнгийн дүн                  391,689
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн             5,204,584
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)                    545,529

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2017/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 9.3%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.4%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 44.3%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -11.0%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -15.2%

   Банкны орлогын тайлан

   2017/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого               409,220
   1.1 Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн                 12,418
   1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                   3,153
   1.3 Үнэт цаасны               99,784
   1.4 Зээлийн               287,085
   1.5 Бусад хүүгийн орлого                   6,780
   2. Хүүгийн зардал               287,230
   2.1 Харилцахад төлсөн хүү                 13,685
   2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү               228,481
   2.3 Зээлийн хүүгийн зардал                 45,063
   2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал                          -
   2.5    Бусад хүүгийн зардал                       -
   3. Хүүгийн цэвэр орлого               121,990
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал                 33,412
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого                 88,579
   6. Бусад орлого               97,758
   6.1 Хүүгийн бус орлого                 92,268
   6.1.1 Арилжааны орлого                 56,617
   6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                          -
   6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                 35,650
   6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого                          -
   6.2 Бусад орлого, олз                 5,490
   7. Бусад зардал               198,419
   7.1 Хүүгийн бус зардал               172,657
   7.1.1 Бусад эрсдлийн сангийн зардал                 (239)
   7.1.2 Арилжааны зардал                          -
   7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                 78,652
   7.1.4 Хураамж шимтгэлийн зардал                 9,809
   7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал                 84,434
   7.2 Бусад зардал, гарз                  25,763
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал               (12,083)
   9. Орлогын татварын зардал                     (6,930)
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал                      (5,153)
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого                   30,268
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 25,116

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2017/12/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 20,586 4.2%
   2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл  5,610 1.1%
   2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 133 0.0%
   2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл,  баталгаа, батлан даалт, авлага 81,943 16.6%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2017/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,726,334
   1.2 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 61,642
   1.3 Хөрөнгө оруулалт 606,134
   1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 1,200
   1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр) 2,099,185
   1.4.1 Хэвийн зээл 1,865,004
   1.4.2 Чанаргүй зээл 197,906
   1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (6,238)
   1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 112,968
   1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан (70,456)
   1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 87,022
   1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 100,891
   1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 65,316
   1.8 Үндсэн хөрөнгө 176,160
   1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 63,288
   1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 41,416
   1.11 Биет бус хөрөнгө 16,247
   Нийт хөрөнгийн дүн 5,043,636
   2. Өр төлбөр
   2.1 Харилцах 971,525
   2.2 Хадгаламж 2,219,975
   2.3 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 1,050,458
   2.4 Бусад эх үүсвэр 217,808
   2.5 Бусад өр төлбөр 187,692
   Нийт өр төлбөрийн дүн 4,647,459
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 52,146
   3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал 46,584
   3.3 Халаасны хувьцаа -
   3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 9,645
   3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 242,535
   3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө 45,267
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 369,177
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 5,043,636
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 468,182

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2017/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 9.5%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.6%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 44.8%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -3.8%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -10.9%

   Банкны орлогын тайлан

   2017/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 296,631
   1.1 Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн  9,848
   1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  2,069
   1.3 Үнэт цаасны 75,238
   1.4 Зээлийн 204,323
   1.5 Бусад хүүгийн орлого 5,154
   2. Хүүгийн зардал 208,602
   2.1 Харилцахад төлсөн хүү  9,906
   2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү  164,790
   2.3 Зээлийн хүүгийн зардал 33,906
   2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5 Бусад хүүгийн зардал -
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  88,029
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 25,120
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 62,909
   6. Бусад орлого 81,616
   6.1 Хүүгийн бус орлого  76,799
   6.1.1 Арилжааны орлого  49,563
   6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого -
   6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 25,971
   6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого 1,264
   6.2 Бусад орлого, олз  4,818
   7. Бусад зардал 142,429
   7.1 Хүүгийн бус зардал  142,083
   7.1.1 Бусад эрсдлийн сангийн зардал  2,790
   7.1.2 Арилжааны зардал -
   7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 74,665
   7.1.4 Хураамж шимтгэлийн зардал 8,124
   7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 56,504
   7.2 Бусад зардал, гарз 347
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал  2,096
   9. Орлогын татварын зардал -
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 2,096
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого 7,113
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 9,209

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2017/09/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 20,903 4.3%
   2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл  5,621 1.2%
   2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 778 0.2%
   2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, авлага,баталгаа,батлан даалт  87,238 18.1%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2017/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,412,774
   1.2 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 58,857
   1.3 Хөрөнгө оруулалт 580,601
   1.3.1 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 1,200
   1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр) 2,082,995
   1.4.1 Хэвийн зээл 1,911,252
   1.4.2 Чанаргүй зээл 178,670
   1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр (6,171)
   1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 82,282
   1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан (83,037)
   1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 79,954
   1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 93,405
   1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 64,348
   1.8 Үндсэн хөрөнгө 195,238
   1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 63,312
   1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 9,861
   1.11 Биет бус хөрөнгө 15,561
   Нийт хөрөнгийн дүн 4,656,906
   2. Өр төлбөр
   2.1 Харилцах 805,360
   2.2 Хадгаламж 2,072,418
   2.3 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 758,671
   2.4 Бусад эх үүсвэр 469,144
   2.5 Бусад өр төлбөр 163,493
   Нийт өр төлбөрийн дүн 4,269,087
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 52,146
   3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал 46,584
   3.3 Халаасны хувьцаа -
   3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 30,004
   3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 241,079
   3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө 18,006
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 387,819
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 4,656,906
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 438,470

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2017/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 9.7%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.5%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 41.5%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -13.7%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -22.3%

   Банкны орлогын тайлан

   2017/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 195,063
   1.1 Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгийн  6,119
   1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн  969
   1.3 Үнэт цаасны 49,510
   1.4 Зээлийн 134,979
   1.5 Бусад хүүгийн орлого 3,486
   2. Хүүгийн зардал 135,101
   2.1 Харилцахад төлсөн хүү  5,913
   2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү  106,389
   2.3 Зээлийн хүүгийн зардал 22,798
   2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал -
   2.5  Бусад хүүгийн зардал -
   3. Хүүгийн цэвэр орлого  59,962
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал 14,470
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 45,222
   6. Бусад орлого 63,789
   6.1 Хүүгийн бус орлого  61,323
   6.1.1 Арилжааны орлого  43,667
   6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого -
   6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 16,379
   6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого 1,277
   6.2 Бусад орлого, олз  2,465
   7. Бусад зардал 108,370
   7.1 Хүүгийн бус зардал  108,101
   7.1.1 Бусад эрсдлийн сангийн зардал  1,067
   7.1.2 Арилжааны зардал -
   7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 64,873
   7.1.4 Хураамж шимтгэлийн зардал 5,160
   7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 37,001
   7.2 Бусад зардал, гарз 269
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал  640
   9. Орлогын татварын зардал -
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 640
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого 246
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 886

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2017/06/30 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 19,925 4.2%
   2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл , баталгаа,батлан даалт 4,721 1.0%
   2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, баталгаа батлан даалт 847 0.2%
   2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, баталгаа, батлан даалт 85,465 18.2%
  • Аудитлагдаагүй санхүүгийн хураангуй тайлан

   2017/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Балансын зүйлс Хугацааны эцсийн үлдэгдэл
   1. Хөрөнгө
   1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,438,221
   1.2. Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө -
   1.3. Хөрөнгө оруулалт   533,697
   1.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 1,200
   1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр) 2,016,496
   1.4.1. Хэвийн зээл 1,868,659
   1.4.2. Чанаргүй зээл    179,788
   1.4.3. Зээлийн хойшлогдсон төлбөр  (4,978)
   1.4.4. Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага   59,302
   1.4.5. Зээлийн эрсдэлийн сан (86,274)
   1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө 159,277
   1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө   96,371
   1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 53,956
   1.8. Үндсэн хөрөнгө 191,868
   1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 51,261
   1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө 16,698
   1.11. Биет бус хөрөнгө  16,856
   Нийт хөрөнгийн дүн   4,574,700
   2. Өр төлбөр
   2.1. Харилцах 699,756
   2.2. Хадгаламж  1,995,110
   2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 1,147,072
   2.4. Бусад эх үүсвэр 190,652
   2.5. Бусад өр төлбөр 152,537
   Нийт өр төлбөрийн дүн    4,185,127
   3. Өөрийн хөрөнгө
   3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө   52,146
   3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал 46,584
   3.3. Халаасны хувьцаа -
   3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 30,004
   3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал   243,019
   3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө 17,820
   Өөрийн хөрөнгийн дүн 389,573
   Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 4,574,700
   Тэнцлийн гадуурх данс
   Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) 354,081

   Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

   2017/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт  Байвал зохих  Биелэлт
   Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 9% 10.14%
   Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >14% 14.87%
   Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 42.9%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <±15% -12.87%
   Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <±40% -19.66%

   Банкны орлогын тайлан

   2017/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Орлого, зардлын зүйл  Тайлант үеийн дүн
   1. Хүүгийн орлого 93,184
   1.1.              Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн   2,796
   1.2.              Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн     317
   1.3.              Үнэт цаасны 23,044
   1.4.               Зээлийн 65,492
   1.5.               Бусад хүүгийн орлого    1,535
   2. Хүүгийн зардал 64,525
   2.1.               Харилцахад төлсөн хүү    2,781
   2.2.               Хадгаламжинд төлсөн хүү 50,516
   2.3.               Зээлийн хүүгийн зардал 11,228
   2.4.               Үнэт цаасны хүүгийн зардал       -
   2.5.               Бусад хүүгийн зардал    -
   3. Хүүгийн цэвэр орлого 28,659
   4. Эрсдэлийн сангийн зардал   7,179
   5. Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 21,480
   6. Бусад орлого 10,146
   6.1.               Хүүгийн бус орлого 10,068
   6.1.1.                    Арилжааны орлого 2,804
   6.1.2.                    Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого          -
   6.1.3.                    Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 7,264
   6.1.4.                    Бусад хүүгийн бус орлого -
   6.2.               Бусад орлого, олз 78
   7. Бусад зардал 29,046
   7.1.               Хүүгийн бус зардал 28,905
   7.1.1.                    Бусад эрсдлийн сангийн зардал 1
   7.1.2.                    Арилжааны зардал -
   7.1.3.                    Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 8,791
   7.1.4.                    Хураамж шимтгэлийн зардал 2,381
   7.1.5.                    Үйл ажиллагааны бусад зардал 17,732
   7.2.               Бусад зардал, гарз 141
   8. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 2,580
   9. Орлогын татварын зардал -
   10. Татварын дараах ашиг, алдагдал 2,580
   11. Бусад дэлгэрэнгүй орлого -
   12. Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 2,580

   Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

   2017/03/31 (сая төгрөгөөр)

   Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр  Үлдэгдэл дүн  Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
   1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
   1.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
   1.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - -
   1.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд  Зээл 20,544 4.44%
   2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
   1.1.            Банкны хувьцаа эзэмшигчид  Зээл, баталгаа, батлан даалт 7,536 1.6%
   1.2.            Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд  Зээл, баталгаа, батлан даалт 946 0.2%
   1.3.            Банкны бусад холбогдох этгээд  Зээл, баталгаа, батлан даалт  66,319 14.3%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ