Санхүүгийн мэдээлэл

Санхүүгийн мэдээлэл

IFRS суурьтай аудитлагдсан (сая.төгрөгөөр)
Балансын үзүүлэлтүүд 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31
Нийт актив 4,658,343 5,204,584 6,081,113 6,643,136 7,277,990
Нийт харилцагчийн харилцах, хадгаламж 2,803,328 3,453,920 4,402,648 4,900,642 5,285,675
Зээлээр авсан болон зээлийн эх үүсвэр 1,195,870 757,897 715,853 916,032 1,202,265
Цэвэр зээл 2,034,860 2,318,058 3,183,724 3,306,694 3,031,346
Нийт өөрийн хөрөнгө 453,707 488,675 605,578 634,505 631,558
Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд
Хүүгийн орлого 331,900 409,220 493,961 577,892 570,132
Хүүгийн зардал (246,416) (287,230) (323,255) (366,007) (365,780)
Цэвэр хүүгийн орлого 85,484 121,990 170,706 211,885 204,353
Цэвэр хүүгийн бус орлого 63,200 8,615 135,621 81,026 82,543
Үйл ажиллагааны орлого 148,684 130,605 306,327 292,911 286,895
Үйл ажиллагааны зардал (77,251) (85,583) (110,093) (122,006) (121,015)
Үйл ажиллагааны ашиг 71,433 45,021 196,234 170,905 165,881
Зээл , санхүүгийн хөрөнгийн эрсдэлийн сангийн зардал, үнэ цэнийн бууралт (58,686) (36,947) (94,034) (146,010) (143,392)
Барилга байгууламжийн үнэ цэнийн бууралт (20,158) (26,600)
Татварын өмнөх ашиг 12,746 (12,083) 75,600 24,895 22,489
Татварын зардал (7,473) 6,930 (22,054) (8,590) (12,095)
Татварын дараах ашиг 5,274 (5,153) 53,546 16,305 10,394
Шалгуур үзүүлэлтүүд
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >12% (2019 оноос өмнө>14%) 14.8% 14.4% 15.4% 14.9% 15.5%
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ >9% (нөөц +1%) 10.2% 9.5% 12.5% 10.1% 15.1%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% 44.8% 44.5% 36.7% 32.6% 40.0%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ