Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2020.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2021.06.30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2021.06.30 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 8.4% 8.3% 8.3% 5.0% 4.0% 4.0% 3.0% 8.15% 101.9%
   ЗТУБАХС/Чанаргүй зээлийн харьцаа 71.9% 88.5% 89.7% 80.0% 80.0% 85.0% 90.0% 75.4% 85.2%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 2.14% 467.6%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2020.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2021.03.31/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2021.03.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 8.4% 8.7% 8.3% 5.0% 4.0% 4.0% 3.0% 8.8% 98.9%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 71.9% 86.3% 89.7% 80.0% 80.0% 85.0% 90.0% 77.5% 89.7%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% ≤6.5% 3.5% 281.9%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл 2019.12.31 ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2020.12.31/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 6.1% 6.1% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 8.4% 72.0%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 71.3% 71.3% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 71.9% 100.7%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 3.4% 294.8%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2019.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН
   /2020.09.30/
   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.09.30 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 5.8% 6.1% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 7.7% 76.3%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 61.4% 71.3% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 56.9% 92.8%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 3.3% 303.1%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2019.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2020.06.30/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.06.30 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 5.8% 5.5% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 6.5% 89.4%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 64.7% 68.4% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 57.7% 89.1%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 4.2% 238.3%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2019.12.31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2020.03.31/

   Тайлант үеийн зорилт Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2020.03.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 5.9% 7.3% 5.5% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 5.6% 130.7%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 62.2% 62.0% 68.4% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 64.9% 104.7%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.4% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% ≤6.5% 3.55% 281.6%
  • Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Гүйцэтгэл
   2018 оны 12 сар 31
   ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН

   /2019 оны 12 сар 31/

   Богино хугацаа
   (1 жил)
   Дунд хугацаа
   (1 жил)
   Урт хугацаа
   (5 болон түүнээс дээш жил)
   2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
   Чанаргүй зээлийн хувь 9.0% 7.1% 5.5% 5.0% 5.0% 4.0% 5.9% 120.6%
   ЗТУБАХС / Чанаргүй зээлийн харьцаа 59.3% 53.0% 68.4% 70.0% 75.0% 80.0% 67.2% 126.9%
   БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
   Бүтэц өөрчилсөн актив 3.7% ≤10.0% ≤10.0% ≤8.0% ≤7.0% ≤6.5% 3.4% 291.1%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ