ERASMUS+MONGWBL


ERASMUS+MONGWBL

Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд “Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлж, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” төслийн хүрээнд Отгонтэнгэр ихсургууль, СЭЗИС-ийн “Банк даатгал” хөтөлбөрийн оюутнууд Голомт банканд ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрт 3 сарын хугацаанд хамрагдаж байгаа бөгөөд сургалтын үйл явцын эхний үе шатны тайлан хамгаалалтыг Голомт банкны төслийн баг 2023 оны 1 сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа.

Тайлан хамгаалалтад оюутан бүр 3 сарын хугацаанд эзэмшсэн ур чадвар, хийж хэрэгжүүлсэн ажил, үүрэг, гүйцэтгэл, хэрэгжүүлсэн шинэ санаа, санал санаачилга гэсэн агуулгын хүрээнд тайлангаа хэлэлцүүлж, Голомт банкны салбар, хэлтэс хариуцсан албан тушаалтнууд үнэлгээ, дүгнэлт хийлээ.
Голомт банкны зүгээс дараагийн 3 сарын хугацаанд оюутнуудыг “Ажлын байранд суурилсан сургалт”-ын хүрээнд дахин шинэ албан тушаалд томилон тухайн ажил үүрэгт шаардлагатай ур чадваруудад суралцах боломжийг бүрдүүлэхээр боллоо.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ