УБ хотоос орон нутагт шилжин үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН дэмжих зээл

2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш УБ хотоос хөдөө ОН-т шилжин суурьшиж, үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ААН-н бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, эргэлтийн хөрөнгө бүрдүүлэхэд зориулан олгох
 • Зээлийн дээд хэмжээ 500.0 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жилийн/ Зээлийн нийт хүү: 18.00%
  • Харилцагч төлөх бодит хүү: 1.00%
  • Хүүгийн дэмжлэг 17.00%
  Зээлийн хугацаа /сар/

  60 сар хүртэл

  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Зээлийн шимтгэл, хураамж

   0.50% – 1.00% /Батлагдсан зээлийн дүнгээс 1 удаа авна/

  • Зээлийн нийт хугацаа 12 сар хүртэл бол 0.50%
  • Зээлийн нийт хугацаа 12 сар болон түүнээс дээш бол 1.00%

  /Бизнесийн зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт орвол өөрчлөгдсөнд тооцно./

  Зээл хэрэгжих хугацаа 2023.12.31-г дуустал
  • Ковидоос шалтгаалж зээл хойшлуулсан бол хуримтлагдсан, хойшлуулсан хүү, торгуулийн хүүгийн төлбөрийг төлсөн байх;
  • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх (татварын ерөнхий газраас тодорхойлсон байх);
  • Улаанбаатар хотоос 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш үйл ажиллагаагаа орон нутагт шилжүүлсэн аж ахуйн нэгж байх;
  • Шилжиж очсон тухайн орон нутгийн улсын бүртгэл болон татварын албанд бүртгүүлсэн байх /Татварын ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн /лавлагаагаар/;
  • 5-аас доошгүй үндсэн ажлын байр бий болгосон буюу сүүлийн 1 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөр болон хувь хүний орлогын албан татварыг тухайн орон нутагт суутгаж төлсөн байх /Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын лавлагаагаар/;
  • Уул уурхай, олборлох үйлдвэр, газрын тосны хангамж, архи согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, банк санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаггүй байх;
  • Тухайн авсан зээлээ төлж барагдуултал шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байх;
  • Төрөөс олгосон хөнгөлөлттэй /хүүгийн дэмжлэгтэй/ зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас авсан муу зээлийн түүхгүй байх;
 • ИРГЭН

  • Цахим үнэмлэхний хуулбар /Хур систем/
  • Зээлийн хүсэлт /Гараар бичсэн өргөдөл байх ба хүсэж буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, зээлийн зориулалт зэргийг заавал тусгасан байх/
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.

    ААН

  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол
  • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
  • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
  • Бусад

Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын зээл

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ